Claves pa­ra for­ta­le­cer o ape­go

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - ORIENTACIÓN EDUCATIVA -

1 De­dí­ca­lle tem­po. Pe­ro ten en con­ta que non é su­fi­cien­te con es­tar ao seu la­do de cor­po pre­sen­te: hai que bus­car mo­men­tos pa­ra in­ter­ac­tuar, com­par­tir ta­re­fas co­tiás, xo­gos, char­las, lec­tu­ras, sen­ti­men­tos... 2 Qué­re­lle... e di­llo. Os pais e nais que­ren aos seus fi­llos, iso é al­go evi­den­te. Pe­ro non sem­pre o ma­ni­fes­tan coa su­fi­cien­te cla­ri­da­de. Así que di­llo con pa­la­bras sen cor­tar­te: «Qué­ro­che moi­tí­si­mo», «En­cán­ta­me como es», «Que sai­bas que sem­pre che apoia­rei en to­do o que ne­ce­si­tes»... Ade­mais de di­cir­llo, hai que de­mos- trar­llo no día a día, mos­tran­do in­tere­se po­las súas cou­sas, pre­gun­tan­do, fe­li­ci­tan­do, esi­xin­do... 3 Abrá­za­lle, bí­ca­lle, fai­lle có­xe­gas... O con­tac­to fí­si­co é un­ha ne­ce­si­da­de bio­ló­xi­ca e psi­co­ló­xi­ca fun­da­men­tal pa­ra o ser hu­mano. Os ne­nos que non fo­ron bi­ca­dos, aca­ri­ña­dos e abra­za­dos po­los seus pro­xe­ni­to­res ten­den a pa­de­cer gra­ves tras­tor­nos. 4 Es­coi­ta o que sen­te e pen­sa. Mos­tra in­tere­se po­lo que che con­ta, mí­ra­lle aos ollos, res­pón­de­lle. Non lle xul­gues de­ma­sia­do rá­pi­do: dei­xa que ex­pre­se as súas emo­cións e que se sen- ta li­bre pa­ra con­tar o que lle ape­te­za. Can­do es­coi­ta­mos aos no­sos fi­llos con apre­cio e acep­ta­ción, de­mos­trá­mos­lles que nos im­por­tan. 5 Prac­ti­ca a em­pa­tía. Nin­guén me­llor que ti co­ñe­ce ao teu fi­llo. Apren­de a ler as claves emo­cio­nais dos seus di­fe­ren­tes es­ta­dos de áni­mo e axú­da­lle a ex­pre­sar como se sen­te. En­fa­do, ra­bia, frus­tra­ción, ale­gría, ex­ci­ta­ción… to­das as emo­cións te­ñen o seu si­tio. 6 Se fir­me cos lí­mi­tes. For­ta­le­cer o víncu­lo afec­ti­vo e mos­trar­se com­pren­si­vo non sig­ni­fi­ca ser bran­do nin per­mi­si­vo cos lí­mi­tes edu­ca­ti­vos. Ao re­vés, es­tas li­ñas in­vi­si­bles orién­tan­lles so­bre como de­ben com­por­tar­se e ofré­cen­lles a se­gu­ri­da­de que ne­ce­si­tan pa­ra cre­cer nun am­bien­te de ten­ru­ra e fir­me­za. 7 Uti­li­za o sen­ti­do do hu­mor. É un­ha fe­rra­men­ta moi va­lio­sa que po­des uti­li­zar pa­ra co­mu­ni­car­te co teu fi­llo, pa­ra re­bai­xar o ni­vel de es­trés e pa­ra re­sol­ver con­fli­tos con maior fle­xi­bi­li­da­de e dis­tan­cia­men­to.

Como di­xo o co­me­dian­te Víc­tor Bor­ge, «o ri­so é a dis­tan­cia máis cur­ta en­tre dúas per­soas».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.