So­bre­pes­ca

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - MEDIO AMBIENTE -

Es­te xor­nal da­ba hai tres me­ses un­ha no­ti­cia de­sola­do­ra: «A so­bre­pes­ca min­guou nun 39 % os re­cur­sos nos paí­ses da OCDE». A Or­ga­ni­za­ción pa­ra a Coope­ra­ción e Desen­vol­ve­men­to Eco­nó­mi­co reúne a al­gúns dos 34 paí­ses máis desen­vol­vi­dos do pla­ne­ta e colabora con moi­tos ou­tros. Pois ben, se­gun­do un in­for­me da­do a co­ñe­cer en ou­tu­bro pa­sa­do, «a pro­du­ción pes­quei­ra ne­ses paí­ses di­mi­nuíu máis dun 39 % des­de 1988, como re­sul­ta­do da so­bre­pes­ca, que re­du­ce a ca­pa­ci­da­de de pro­du­ción dos re­cur­sos». Men­tres tan­to, en Asia pés­ca­se máis que nun­ca, e sen ape­nas lí­mi­te. O problema é moi­to maior do que pa­re­ce, pois trans­cen­de a con­ser­va­ción da na­tu­re­za ma­ri­ña: fa­la­mos da ali­men­ta­ción da po­boa­ción glo­bal. A pro­pia Co­mi­sión Eu­ro­pea e a Unión In­ter­na­cio­nal pa­ra a Con­ser­va­ción da Na­tu­re­za (UICN) aler­ta­ban o ano pa­sa­do de que «o 7,5 % dos pei­xes que ha­bi­tan os ma­res da Unión Eu­ro­pea ató­pan­se en pe­ri­go de ex­tin­ción po­la so­bre­pes­ca».

Nes­ta li­ga­zón po­des con­sul­tar un in­for­me de WWF so­bre es­te problema: http://bit.ly/1Nxdv37

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.