4. AB­SEN­TIS­MO

O Es­ta­do pre­mia o tra­ba­llo de Cu­lle­re­do so­bre ab­sen­tis­mo es­co­lar

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 -

O Mi­nis­te­rio de Edu­ca­ción e a Fe­de­ra­ción Es­pa­ño­la de Mu­ni­ci­pios e Pro­vin­cias (FEMP) aca­ban de pre­miar as me­di­das con­tra o ab­sen­tis­mo e o fra­ca­so es­co­lar que desen­vol­ve o Concello de Cu­lle­re­do, o úni­co mu­ni­ci­pio de Ga­li­cia e un dos se­te de Es­pa­ña que foi re­co­ñe­ci­do no marco do I Con­cur­so de Boas Prác­ti­cas so­bre pre­ven­ción do aban­dono es­co­lar, con­vo­ca­do po­la FEMP e o Mi­nis­te­rio (La Voz, 8 de ou­tu­bro do 2015).

AC­TI­VI­DA­DES: A Con­se­lle­ría de Edu­ca­ción pu­bli­cou un pro­to­co­lo edu­ca­ti­vo pa­ra a pre­ven­ción e o con­trol do ab­sen­tis­mo es­co­lar en Ga­li­cia on­de se ex­po­ñen con­cep­tos so­bre o ab­sen­tis­mo, me­di­das pre­ven­ti- vas, con­trol de asis­ten­cias a cla­se e re­xis­tro, ex­pe­dien­tes e ane­xos xe­rais (http:// goo.gl/2T1SMm).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.