1. CON­TRA­TOS-PRO­GRA­MA

Un ins­ti­tu­to de Monforte é o úni­co con todos os con­tra­tos-pro­gra­ma

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 -

O ins­ti­tu­to mon­for­tino A Pin­gue­la é o úni­co de Ga­li­cia que desen­vol­ve­rá es­te cur­so as oi­to li­ñas dos de­no­mi­na­dos con­tra­tos-pro­gra­ma, as ac­tua­cións de me­llo­ra edu­ca­ti­va con­tra o aban­dono es­co­lar fi­nan­cia­das po­la Con­se­lle­ría de Edu­ca­ción. Na pro­vin­cia de Lu­go, un to­tal de 46 cen­tros pú­bli­cos, 21 de pri­ma­ria e 25 de se­cun­da­ria dis­po­rán de me­dios pa­ra apli­car po­lo me­nos al­gún des­tes programas (La Voz, 1 de fe­brei­ro do 2016).

AC­TI­VI­DA­DES: Se es­cri­bi­mos no en­ce­ra­do o tí­tu­lo dos seis con­tra­tos-programas, ¿cal de­les eli­xi­ria­mos pa­ra o no­so cen­tro, ten­do en con­ta es­tas va­ria­bles? Problema que re­sol­ver / Ne­ce­si­da­de / Ur­xen­cia / Po­si­bi­li­da­de de le­var a ca­bo un so­lu­ción con bo re­sul­ta­do fi­nal. ¿Por que non se fai, aín­da que non se­xa xa po­si­ble, o lo­grar un con­tra­to a es­tas al­tu­ras de cur­so?

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.