5. EX­CE­LEN­CIA

Apos­ta fir­me po­la ex­ce­len­cia aca­dé­mi­ca

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 -

A Fun­da­ción Eduar­do Pon­dal, no Cou­to, acolleu a pre­sen­ta­ción dun pro­xec­to cien­tí­fi­co-tec­no­ló­xi­co que per­mi­ti­rá a tres es­tu­dan­tes par­ti­ci­par nas au­las cien­tí­fi­cas Isi­dro Par­ga Pon- dal: «Es­ta é un­ha boa opor­tu­ni­da­de pa­ra apren­der cou­sas que real­men­te nos in­tere­san, e non con­ti­dos teó­ri­cos que, na vi­da dia­ria, non ser­ven pa­ra moi­to» (La Voz, 5 de agos­to do 2015).

AC­TI­VI­DA­DES: O rán­king de ex­ce­len­cia edu­ca­ti­va ten un­ha lec­tu­ra di­fí­cil, pe­ro sem­pre te­mos a es­pe­ran­za de que os que che­gan tan al­to vano en­ten­der moi ben. Se­lec­cio­na­mos pa­ra es­te apar­ta­do o do­cu­men­to do MECD «Las po­lí­ti­cas edu­ca­ti­vas. Rán­king de ex­ce­len­cia edu­ca­ti­va», do 11 de maio do 2015.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.