Po­la bo­ca mo­rre o peixe

A tra­vés da lin­gua­xe trans­mi­ti­mos pen­sa­men­tos, va­lo­res e emo­cións. Ás ve­ces non so­mos cons­cien­tes do al­can­ce des­ta po­de­ro­sa ar­ma, coa que po­de­mos xe­rar as claves, a se­gu­ri­da­de e o afec­to que ne­ce­si­tan os no­sos fi­llos. Pe­ro coas pa­la­bras, se­gun­do ca­les esc

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - ORIENTACIÓN EDUCATIVA -

ASÍ NON

Es­pe­ra­ba máis de ti. Es­tou de­cep­cio­na­do

Non ten mé­ri­to ese apro­ba­do Iso, vai cos teus ami­gos, xa que­do eu aquí ti­ra­da en ca­sa ¿Como te atreves a fa­cer­me is­to a min? Non me fa­lla­ches a min, se­nón a ti mes­mo

Es un neno, non tes de­rei­to a opi­nar O teu ir­mán é moi­to máis or­de­na­do ca ti. Ti es un desas­tre ¿Pa­ra que me con­tas esas bo­ba­das das túas ami­gas? Vaia par­va­da

An­da, non se­xas tan chu­chón, que xa tes 10 anos ¡Po­bri­ño! Que pe­na me dás. O pro­fe de Cien­cias sus­pen­deu­che

De­ses­pé­ras­me

ASÍ SI

Con­fío en ti. Sei que a pró­xi­ma vez vas fa­ce­lo me­llor O exa­me era moi fá­cil. Pa­ra­béns. Se­gue así Sal e pá­sao ben. Re­cor­da que tes que es­tar an­tes das 10 ¿Axú­do­che a bus­car un­ha so­lu­ción? Di­me o que pen­sas, in­terésa­me moi­to a túa opi­nión Moi ben, sei que che cus­ta man­ter or­de­na­do o teu cuar­to, pe­ro nó­ta­se que che es­for­za­ches por con­se­gui­lo Iso que me con­tas ta­mén me preo­cu­pa­ba a min á túa ida­de ¡En­cán­ta­me que se­xas tan ca­ri­ño­so! Sei que es­pe­ra­bas máis, pe­ro a pró­xi­ma vez, se se­gues for­zán­do­te, se­gu­ro que o fas me­llor Es o que máis que­ro (aín­da que ás ve­ces me de­ses­pe­res)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.