Ac­ti­vi­da­des

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - SOCIALES -

Se­gui­de a pren­sa des­tes días e fa­ce­de un in­for­me so­bre a evo­lu­ción dos acon­te­ce­men­tos.

2. Imos fa­cer un exer­ci­cio de re­co­ñe­ce­men­to de ter­mos to­man­do como ba­se es­ta lis­ta de ac­cións e ac­ti­tu­des re­la­cio­na­dos cun­ha ne­go­cia­ción: dis­cu­tir, de­ba­ter, con­cer­tar, acor­dar, acor­dar, con­vir, tra­tar, com­pro­me­ter, ne­go­ciar, tran­si­xir, me­diar, in­ter­ce­der, acep­tar, re­xei­tar, rec­ti­fi­car, va­lo­rar, ar­gu­men­tar, ar­güír, ra­zoar, re­fu­tar, re­pli­car, con­tra­di­cir, ob­xec­tar, de­mos­trar, dis­cre­par, pas­te­lear, con­tem­po­ri­zar, cha­la­near, re­ga­tear. Len­do a pren­sa des­tes días bus­ca­de mo­de­los que se aco­mo­den e ex­pli­quen ca­da un­ha de­sas ac­ti­tu­des.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.