E un­ha ga­le­ga pio­nei­ra: Mar­ga­ri­ta Dans

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - SOCIALES -

E pa­ra re­ma­tar, un­ha ga­le­ga: a co­ru­ñe­sa Mar­ga­ri­ta Dans, ne­ta e fi­lla de mú­si­cos e que, como non po­día ser me­nos, coa carreira de canto no seu cu­rri­cu­lum e afec­cio­na­da ao canto ac­tuou na co­ral de Ato­cha como so­lis­ta.

Pe­ro non pa­sa­rá á his­to­ria por iso, se­nón por ter si­do a pri­mei­ra mu­ller que fi­xo atle­tis­mo en Ga­li­cia. Co­me­zou ades­trar­se no 1961 e acu­diu ao pri­mei­ro cam­pio­na­to no 1963. «Foi a me­llor eta­pa da mi­ña vi­da», con­fe­sa­ba a es­te xor­nal en ou­tu­bro do ano pa­sa­do. Ao co­me­zo, por se­ren mu­ller, ti­vo que es­tar ades­tran­do soa, ata que des­pois dun ano se lle su­ma­ron ou­tra me­dia du­cia de com­pa­ñei­ras.

Mar­ga­ri­ta Dans

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.