Leal­da­de ou li­ber­da­de

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - CIENCIAS -

Un­ha das cues­tións que máis cha­ma a aten­ción dos cien­tí­fi­cos que in­ves­ti­gan a ori­xe do can é o di­fe­ren­te com­por­ta­men­to que mos­tra res­pec­to ao lobo. Aín­da que se críen e do­mes­ti­quen du­ran­te moi­tos anos, os lo­bos con­ser­van a súa in­de­pen­den­cia e li­ber­da­de de de­ci­sión. Por iso can­do se lles dei­xa un anaco de car­ne e se lles dá a or­de de non co­mer, os lo­bos non obe­de­cen. Os cans, en cam­bio, acep­tan esas or­des e bus­can a apro­ba­ción das súas ades­tra­do­res.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.