Ilu­sión de que ta­mén che­gue o re­le­vo a un­ha se­guin­te xe­ra­ción

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial1 - - Reportaje -

Se un dos tra­zos bá­si­cos na his­to­ria re­cen­te do quei­xo de San Simón da Cos­ta foi o re­le­vo xe­ra­cio­nal, pó­de­se pen­sar que ta­mén oco­rre­rá o mes­mo cos fi­llos dos que a di­ri­xen ho­xe. Pi­ñei­ro, aín­da re­co­ñe­cen­do que non sa­be «ao cen por cen o que pa­sa­rá», non des­car­ta que se dea esa si­tua­ción, se ben fal­tan anos pa­ra que che­gue ese mo­men­to. O que se ve den­de a ne­nez se­me­lla de­ci­si­vo. «Se te crías en­tre quei­xos, in­flúe en que te che­gues a de­di­car a iso. Pe­ro é al­go per­soal», di.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.