Pe­zas nas que o pre­zo es­tá xus­ti­fi­ca­do po­la ca­li­da­de

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial1 - - Reportaje -

Se se di que un coite­lo de Rio­tor­to po­súe un­ha ca­li­da­de que ou­tros non te­ñen, ¿cal é a cla­ve que ex­pli­ca esa di­fe­ren­za? O pre­si­den­te da aso­cia­ción de fe­rrei­ros ache­ga as ra­zóns: «Hai que dis­tin­guir en­tre coite­lo for­xa­do e de tro­quel. O for­xa­do, que é o que se fai aquí, ten máis ca­li­da­de. No for­xa­do as par­tí­cu­las son máis di­mi­nu­tas e co­llen máis du­re­za. Se o cor­te é per­fec­to, con acei­ro bo, a ca­li­da­de é in­su­pe­ra­ble. O de acei­ro inoxi­da­ble ta­mén é bo por­que as ca­li­da­des son boas, pe­ro non é o mes­mo», co­men­ta. Ca­bo Jar­dón, xa que lo­go, non ten dú­bi­da de que o pre­zo es­tá xus­ti­fi­ca­do. Tam­pou­co ten dú­bi­da de que a fei­ra per­mi­tiu es­pa­llar o la­bor dos fe­rrei­ros e dar­lle a Rio­tor­to un­ha ca­pa­ci­da­de de atrac­ción de fo­ras­tei­ros que an­tes non ti­ña: en fei­ras ás que aco­de, di, fa­la con xen­te que lle co­men­ta que vi­si­tou Rio­tor­to grazas a es­ta ini­cia­ti­va.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.