Un pro­gra­ma con más de 300 ac­tos

Ma­ñá co­me­zan tres días in­ten­sos con al­ter­na­ti­vas de ocio pa­ra to­dos os pú­bli­cos

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - Portada - LAURA LÓPEZ LU­GO / LA VOZ

O Ar­de Lu­cus co­me­za ofi­cial­men­te ma­ñá. Por dian­te que­dan tres días de fre­né­ti­ca ac­ti­vi­da­de, con al­ter­na­ti­vas de ocio pa­ra to­dos os pú­bli­cos e ida­des.

VEN­RES, DÍA 30

16.00. Por­tas de San Pe­dro e Mi­ñá. Aper­tu­ra das por­tas da ci­da­de. Gar­da Pre­to­ria­na.

16:30. Pra­za Maior. Inau­gu­ra­ción do Ma­ce­llum. Achá­de­go Tea­tro

17:00. Inau­gu­ra­ción da Cas­tra de Lu­cus Au­gus­ti (Ca­rril dos For­nos).

17:30. Cas­tra de Lu­cus Au­gus­ti. Cae­tra dos Sen­ti­dos. Cam­pa­men­to Cae­tra Lu­cen­sium.

17:45. Pra­za da Hor­ta do Se­mi­na­rio. Ir­man­da­men­to Mer­ce­na­rios Íbe­ros de Cart­ha­go Noua. Cam­pa­men­to Mer­ce­na­rios Ga­lai­cos. 18: 00. Quios­co da Pra­za Maior. Nas­ci­tu­rus.

18:15. Cam­po Cas­te­lo. Fauno. 18:30. Pra­za de San­ta María Mu­nus Atlé­ti­ca. Ars Di­mi­can­di

18:45. Cas­tra de Lu­cus Au­gus­ti. Aus­pi­cios pa­ra o no­vo cam­pa­men­to po­los Au­gu­res de Ara Roma. Cam­pa­men­to Lu­cus Equi­tes

19:00. Por­ta Mi­ñá. Bau­ti­zos cel­tas 19:10. Pra­za da Cons­ti­tu­ción Tác­ti­ca e im­pe­di­men­ta da le­xión. Cam­pa­men­to Pax Ro­ma­na.

19:15. Quios­co da Pra­za Maior. Saí­da das Olim­pia­das ca­ra o Cir­co Má­xi­mo.

19:30. San­to Domingo e rúas da ci­da­de, Un­ha tro­pa de ro­ma­nos ve­ra­nean­tes. Fun­da­ción Ana­de.

19:45. Tra­mo peo­nil da Ron­da da Mu­ra­lla e po­las rúas, Ver­go­bre­to. De­bu­lla es­cé­ni­ca.

20:00. Pon­te ro­ma­na. En­tra­da le­xións ro­ma­nas ao man­do do xe­ne­ral Caio An­tis­tio e to­ma da ci­da­de.

20:25. San­ta María. As fi­llas de Apo­lo.

20:30. Ter­mas ro­ma­nas. Ofren­da ás nin­fas.

20:35. San Marcos. Asem­blea das mu­lle­res Nos­trum Cai. 20:40. Xar­díns do Mu­seo, Vi­ri Po­tens. Cam­pa­men­to Asem­blea­rias Lu­cus Au­gus­ti. 20:45. Pra­za Maior. Deu­sas Do­mi­ni. Gru­po de mi­to­lo­xía de Lu­cus Au­gus­ti.

21:00. Por­ta Mi­ñá. Vo­das cel­tas

21:10. Pra­za da Soi­da­de, Fauno 21:15. Pra­za Maior (dian­te da es­ta­tua dos Fun­da­do­res da ci­da­de), pre­gón e re­cep­ción. Caio An­tis­tio.

21:30. Pra­za Maior (dian­te da es­ta­tua dos Fun­da­do­res da ci- da­de). Ri­to ini­cio do Ar­de Lu­cus po­los Au­gu­res de Ara Roma.

21:45. Pra­za do Cam­po Cas­te­lo Asem­blea das mu­lle­res. Nos­trum Cai. 21:50. Fon­do da Pra­za Maior, acen­di­do do lu­me sa­gra­do de Ves­ta. Tem­plo das Ves­tais de Lu­cus Au­gus­ti.

22:00. Fon­do da Pra­za Maior. Acu­sa­tio a Liuia Au­gus­ta Ves­tais de Lu­cus Au­gus­ti Tem­plo das Ves­tais de Lu­cus Au­gus­ti

22:15. Pra­za de Pío XII. (Saí­da e me­ta de atle­tas) Mu­rus Lu­cis.

22.25. Pra­za Maior. Xuí­zo a Liuia Au­gus­ta Se­na­tus de Lu­cus Au­gus­ti. 22:30. San Marcos Mu­nus Gla­dia­to­ra. Ars di­mi­can­di. 22:35. Po­las rúas da ci­da­de Des­fi­le Sa­le­sia­ni Lu­ci Au­gus­ti 22:45. Pra­za da Soi­da­de e rúas da ci­da­de. Co­rre­lu­me 23:00. Ex­pla­na­da Pa­vi­llón Mu­ni­ci­pal.(*). Har­pas­tum Cae­tra Lu­cen­sium, Mer­ce­na­rios Ga­lai­cos, Guar­dia Pre­to­ria­na. * Es­pec­tácu­lo gra­tuí­to con in­vi­ta­ción que se con­se­gue en en­tra­das­lu­go.es.

23:15. Pra­za Maior, Lu­me. 23:30. Pra­za Maior, Len­da 23:45. San­to Domingo e rúas da ci­da­de, Ver­go­bre­to. De­bu­lla Es­cé­ni­ca.

00:00. Des­fi­le Cohors III Lu­cen­sium.

00:15. Po­las rúas, Lugh na rúa. 00:30. San­ta María. Es­pec­tácu­lo lu­me pu­ri­fi­ca­dor.

00:45. Rúas da ci­da­de, des­fi­le Lu­cus Equi­tes.

01:00. Pra­za Maior, Len­da 01:15. Pra­za Maior, Fauno 01:30. Pra­za da Soi­da­de e rúas. Di­ti­ram­bos en ho­nor a Ba­co.

SÁ­BA­DO, DÍA 1 (PO­LA MA­ÑÁ)

11:00. Pra­za Maior. (Ca­rril dos For­nos). Aper­tu­ra do Cas­tra de Lu­cus Au­gus­ti e do Ma­ce­llum 11:15. Can­ti­ño de Ne­me­sio Co­bre­ros, pre­sen­ta­ción da Pe­dra Fer­mo­sa. Cam­pa­men­to Tre­bas Ga­lai­cas

11:30. Pra­za da Cons­ti­tu­ción Obra­doi­ros de xa­bóns. Cam­pa­men­to Pax Ro­ma­na.

11:45. San­to Domingo. A fra­gua Cam­pa­men­to Cohors X Vr­ba­nae. 11:50 h. Pra­za Maior. Or­di­ne Mu­ta­tio. Ins­tru­ción e tác­ti­ca mi­li­tar. Cam­pa­men­to Cohors III . 12:00. San­ta María Mu­nus atlé­ti­ca. Ars Di­mi­can­di. 12:15. Cas­tra do Ca­rril dos For­nos.

Au­gu­rios e aus­pi­cios nouo cam­pa­men­to. Ce­ri­mo­nia a car­go de Lan­cie­ne­ses de Astorga.

12:20. Pra­za da Cons­ti­tu­ción Ofi­ci­na mo­ne­ta­ris (acu­ña­ción). Cam­pa­men­to Pax Ro­ma­na

12:30. Pra­za Maior e rúas. Bes­tas do Tár­ta­ro.

12:35. Cas­tra de Lu­cus Au­gus­ti Obra­doi­ro de coiro. Cam­pa­men­to de Lug­du­num.

12:40. Pra­za Maior. Ata­que ga­lai­co a un­ha pa­tru­lla pre­to­ria­na Mer­ce­na­rios Ga­lai­cos, Tre­bas Ga­lai­cas e Guar­dia Pre­to­ria­na

12:45. Pra­za do Cam­po. Pug­nae Phi­lo­sop­hi­cae. Juan Ca­saue­tei­ro

12:50. Cas­tra de Lu­cus Au­gus­ti. Obra­doi­ros de ce­rá­mi­ca. Cam­pa­men­to de Te­rra Có­po­ra.

13:00. Pra­za Maior. No­mea­men­to de Ci­vi­tas Ho­no­ris e re­cep- ción das tro­pas e le­xións es­tran­xei­ras

13:05. San­ta María In­sa­nus cir­cus

Achá­de­go.

13:10. Xar­díns do Mu­seo. Roman Fe­mi­nae. Cam­pa­men­to Asem­blea­rias.

13:15. Pra­za Maior (Ma­ce­llum) Bai­le do sols­ti­cio. Ha­be­las hai-

nas

13:30. An­xo Fer­nán­dez Gó­mez Ri­tual de con­sa­gra­ción do tem­plo de Ara Roma po­los Au­gu­res

Cam­pa­men­to de Ara Roma. 13:45. Pra­za Maior. Fauno 14:30. Cam­po Cas­te­lo e rúas da ci­da­de. Tam­bo­res de Bra­ga.

15:00. Ta­ra­nis na rúa

FO­TO AL­BER­TO LÓPEZ

As le­xións en­tra­rán po­la pon­te ro­ma­na.

FO­TO AL­BER­TO LÓPEZ

Os gla­dia­do­res de Ars Di­mi­can­di, na Pra­za de San­ta María, son un­ha das prin­ci­pais atrac­cións.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.