A fa­mi­lia Caei­ro Ma­ri­ño son os vi­xen­tes cam­pións

O ano pa­sa­do pú­xo­se en mar­cha a com­pe­ti­ción fa­mi­liar e deu gran­des re­sul­ta­dos po­lo que nes­ta XVII edi­ción ten un­ha apos­ta de con­ti­nui­da­de

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - Corre Con Nós -

Na pa­sa­da edi­ción, o cir­cuí­to Co­rre con Nós in­tro­du­ciu a cla­si­fi­ca­ción por fa­mi­lias, un­ha fór­mu­la coa que se pre­ten­día re­for­zar o ca­rác­ter so­cia­li­za­dor e edu­ca­ti­vo do cir­cuí­to. O cha­ma­men­to ti­vo un­ha res­pos­ta moi po­si­ti­va, e veu a en­cai­xar de for­ma per­fec­ta na fi­lo­so­fía de nais e pais co­mo Eu­ge­nio Caei­ro. “Sem­pre con­si­de­ra­mos im­por­tan­te in­cul­car­lles o de­por­te aos no­sos fi­llos, da mes­ma for­ma que tra­ta­mos de trans­mi­tir­lles a pai­xón po­la mú­si­ca ou po­la lec­tu­ra, tra­ta­mos de que o de­por­te fo­se un­ha ma­te­ria im­por­tan­te na súa edu­ca­ción . Que­re­mos que os acom­pa­ñe du­ran­te to­da a súa vi­da”, co­men­ta o co­rre­dor, atle­ta e xo­ga­dor de fút­bol na ado­les­cen­cia e na xu­ven­tu­de. O equi­po “Caei­ro Ma­ri­ño” ten ca­tro in­te­gran­tes. Com­plé­tano a súa mu­ller, e máis os seus dous fi­llos, a me­nor ta­mén atle­ta cun­ha no­ta­ble ex­pe­rien­cia en com­pe­ti­cións fe­de­ra­das. “O atle- tis­mo é un de­por­te in­di­vi­dual, e co­mo tal ten van­ta­xes, ti es do dono do teu éxi­to ou do teu fra­ca­so, pe­ro ta­mén ado­le­ce dou­tros ele­men­tos que ache­gan os de­por­tes colectivos. Re­cor­do que na edi­ción pa­sa­da co­rrín as dúas úl­ti­mas pro­bas me­dio le­sio­na­do por que se non par­ti­ci­pa­ba que­da­ba­mos des­ca­li­fi­ca­dos, e per­dia­mos a pun­tua­ción acu­mu­la­da. O de­por­te en equi­po fai aflo­rar esa res­pon­sa­bi­li­da­de de ca­ra aos de­mais. Ne- se sen­ti­do, o Co­rre con Nós fai equi­po, fai fa­mi­lia”

A pa­sa­da edi­ción fo­ron os pri­mei­ros da cla­si­fi­ca­ción por fa­mi­lias, e es­te ano re­pi­ten. “Ato­pá­mo­nos con moi­tas fa­mi­lias cun­ha his­to­ria si­mi­lar a no­sa, con fi­llos que no seu mo­men­to prac­ti­ca­ron al­gún de­por­te de com­pe­ti­ción e que o dei­xa­ron por es­tu­dos ou por tra­ba­llo, pe­ro que se­guen par­ti­ci­pan­do nes­te ti­po de pro­bas”

A axen­da dos máis no­vos vai­se com­pli­can­do pe­ro o de­por­te se­gue fun­cio­nan­do co­mo ne­xo de unión. “Apro­vei­ta­mos ca­rrei­ras po­pu­la­res co­mo as de Santiago, Ou­ren­se ou Car­ba­llo, e o cer­to é que, ade­mais de ser pio­nei­ro co­mo cir­cuí­to, o Co­rre con Nós es­tá, or­ga­ni­za­ti­va­men­te, a un gran ni­vel”

So­bre as ca­rac­te­rís­ti­cas de ca­da un­ha das ca­rrei­ras do cir­cuí­to, as opi­nións son di­ver­sas. Per­soal­men­te pre­fi­ro as ca­rrei­ras máis lon­gas. Coa ida­de imos per­den­do ve­lo­ci­da­de, pe­ro ga­ñan­do re­sis­ten­cia, así que ese ti­po de re­co­rri­dos axús­tan­se me­llor as mi­ñas con­di­cións, pe­ro ca­da un ten as súas pre­fe­ren­cias”. Eu­ge­nio vi­viu en pri­mei­ra per­soa o cre­ce­men­to da afec­ción ao run­ning na ci­da­de “Aín­da lem­bro que hai anos, can­do eu em­pe­cei a saír á rúa a co­rrer, era pou­co me­nos que un to­lo, ago­ra é to­tal­men­te habitual. Din que é un­ha mo­da, qui­zais, pe­ro se­xa cal se­xa a ra­zón, que a xen­te fa­ga de­por­te, sen co­me­ter ex­ce­sos, non po­de máis que po­si­ti­vo, e o Co­rre con Nos con­tri­buíu a is­to”

Eu­ge­nio Caei­ro, Isa­bel Caei­ro Ma­ri­ño e Ia­go Caei­ro Ma­ri­ño

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.