O de­por­te aché­ga­se ao Ceao O Co­rre con Nós, en As Ter­mas

Mañá dispu­tara­se no en­torno do cen­tro co­mer­cial a ter­cei­ra das seis pro­bas

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - Corre Con Nós -

A pro­ba rai­ña do de­por­te no Con­ce­llo de Lu­go é o cir­cuí­to Co­rre con Nós. Un­ha com­pe­ti­ción que se fi­xo maior de ida­de es­ta tem­pa­da co ini­cio da XVIII edi­ción e que nes­te 2018 che­ga ao seu ecua­dor e ce­lé­bra­se prác­ti­ca­men­te en O Ceao, xa que é nas tra­sei­ras do cen­tro co­mer­cial As Ter­mas.

Mañá, a par­tir das 12:00 ho­ras co­me­za a pro­ba «As Ter­mas» cun per­co­rri­do po­lo apar­ca­doi­ro e o en­torno do cen­tro co­mer­cial. Un dos máis esi­xen­tes do cir­cuí­to xa que no trans­cur­so da pro­ba com­bí­na­se as­fal­to con te­rra.

As ca­te­go­rías que par­ti­ci­pan son mi­ni­ben­xa­mín, ben­xa­mín, ale­vín, ca­de­te e sé­nior co ali­cien­te un­na vez máis, da com­pe­ti­ción por fa­mi­lias, equi­pos, co­lé­xios, ab­so­lu­ta e com­pen­sa­da.

A ter­cei­ra pro­ba do cir­cuí­to po­pu­lar dispu­tará­se mañá na zo­na in­dus­trial do nor­te da ci­da­de, en­tre O Ceao e As Ter­mas

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.