“Pa­ra a Depu­tación de Lu­go o de­por­te é pri­mor­dial”

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - News -

Que li­ñas de axu­das ou re­cur­sos pon a Depu­tación á dis­po­si­ción dos clubs e de­por­tis­tas da Pro­vin­cia?

- Axu­das de con­co­rren­cia com­pe­ti­ti­va: Es­ta pro­gra­ma­ción per­mi­tiu o ano pa­sa­do que o Go­berno ofre­ce­se 258 axu­das a ou­tros tan­tos clubs e en­ti­da­des de­por­ti­vas de 49 Con­ce­llos da pro­vin­cia e coa que o exe­cu­ti­vo pro­vin­cial pro­mo­ve de­por­tes co­mo o tiro con ar­co, ciclismo, xa­drez, fút­bol, ba­lon­ces­to, así co­mo a ce­le­bra­ción de di­ver­sas com­pe­ti­cións, co­mo re­ga­tas, ca­rrei­ras de atle­tis­mo, tor­neos, ru­tas de BTT ou xim­na­sia rít­mi­ca, en­tre ou­tras.

-Axu­das de con­co­rren­cia non com­pe­ti­ti­va: Trá­tan­se das axu­das di­ri­xi­das a equi­pos da pro­vin­cia de Pri­mei­ra ou Se­gun­da Di­vi­sión Na­cio­nal, e non son so­cie­da­des anó­ni­mas de­por­ti­vas -es­tas úl­ti­mas son o CD Lu­go e o CB Breo­gán coas que a Depu­tación asi­nou un con­tra­to de pa­tro­ci­nio-; é di­cir, o Bu­re­la FS Pes­ca­dos Ru­bén, o Pro­ne Lu­go, o Du­rán Ma­qui­na­ria En­sino, o Eme­vé e o Pe­lu­que­ría Mix­ta Friol.

-Bol­sas pa­ra de­por­tis­tas in­di­vi­duais: En to­tal, fo­ron 150 de­por­tis­tas in­di­vi­duais da pro­vin­cia de

pa­sa­da tem­pa­da des­tas bol­sas, ás que pui­de­ron op­tar to­dos os lu­cen­ses in­tere­sa­dos. Do to­tal, 62 axu­das fo­ron pa­ra atle­tis­mo; 15 pa­ra na­ta­ción; 12 pa­ra tiro olím­pi­co; 11 pa­ra pi­ra­güis­mo; 10 pa­ra taek­won­do; 9 pa­ra loi­ta; 7 pa­ra triatlón; 6 pa­ra ka­ra­te; 4 pa­ra orien­ta­ción; 3 pa­ra ju­do; 3 pa­ra te­nis de me­sa; 2 pa­ra tríatlon e pen­tatlón mo­derno; 2 pa­ra kick­bo­xing; 1 pa­ra squash; 1 pa­ra ciclismo; 1 pa­ra pes­ca; e 1 pa­ra a Fe­de­ra­ción de De­por­tes pa­ra Ce­gos.

-Bol­sas pa­ra pi­lo­tos de rally: En to­tal, fo­ron 16 pro­fe­sio­nais lu­cen­ses os que re­sul­ta­ron be­ne

- rren­cia com­pe­ti­ti­va, é di­cir, ás que pui­de­ron op­tar to­dos os in­tere­sa­dos que par­ti­ci­pa­ron na mo­da­li­da­de de rally de as­fal­to, te­rra ou mon­ta­ña na anua­li­da­de 2017.

É im­por­tan­te su­bli­ñar que na con­ce­sión des­tas axu­das in­cor­po­ra­mos cri­te­rios so­ciais en im­pul­so á igual­da­de e á in­te­gra­ción, así co­mo en re­co­ñe­ce­men­to ao es­for­zo com­pe­ti­ti­vo. Des­te xei­to, va­lo­ra­mos po­si­ti­va­men­te aos equi­pos mix­tos, fe­mi­ni­nos ou con per­soas con ca­pa­ci­da­des di­fe­ren­tes. Ta­mén a aque­les que se­xan de lo­ca­li­da­des pe­que­nas, de Con­ce­llos de me­nos de 2.000 ha­bi­tan­tes, es­pe­cial­men­te do ru­ral, e ta­mén pun­túan os re­sul­ta­dos ou as­cen­sos de­por­ti­vos.

O fo­men­to do de­por­te ba­se va­ló­ra­se na con­ce­sión de­sas axu­das?

Por su­pos­to, é ou­tro dos cri­te­rios aos que da­mos prio­ri­da­de nas ba­ses das axu­das, bus­can­do pre­miar ás en­ti­da­des que in­cul­quen o de­por­te en­tre os máis pe­que­nos. A apos­ta da Depu­tación polo de­por­te ba­se é in­cues­tio­na­ble, pois sa­be­mos que o fu­tu­ro da no­sa pro­vin­cia de­pen­de da for­ma­ción que lle poi­da­mos dar aos no­sos ve­ci­ños e ve­ci­ñas. A tra­vés do de­por­te in­cul­ca­mos un­ha se­rie de va­lo­res co­mo o com­pa­ñei­ris­mo, res­pec­to en­tre ri­vais, es­pí­ri­to de su­pera­ción... Fun­da­men­tais na for­ma­ción dos no­sos mo­zos e mo­zas.

Así, ade­mais de va­lo­rar po­si­ti­va­men­te ás en­ti­da­des da pro­vin­cia que con­tan con ca­te­go­rías in­fe­rio­res, ta­mén in­tro­du­ci­mos co­mo no­vi­da­de nas axu­das a clubs de 1ª e 2ª Di­vi­sión Na­cio­nal a po­si­bi­li­da­de de des­ti­nar ata un

fe­de­ra­ti­vos, ou de trans­por­te das súas ca­te­go­rías in­fe­rio­res.

as Es­co­las De­por­ti­vas en 20 Con­ce­llos lu­cen­ses, fa­ci­li­tan­do a prác­ti­ca de di­fe­ren­tes mo­da­li­da­des co­mo: fút­bol, fút­bol sa­la, ju­do, atle­tis­mo, vo­lei­bol, ba­lon­mán, et­cé­te­ra, en­tre os alum­nos e alum­nas da pro­vin­cia. E, ao lon­go do ano, pro­mo­ve­mos a or­ga­ni­za­ción de even­tos co­mo o Tor­neo de Fút­bol Ba­se An­tas Cup, que reúne a mi­llei­ros de ra­pa­ces e ra­pa­zas com­par­tin­do un­ha en­ri­que­ce­do­ra ex­pe­rien­cia en­torno ao de­por­te.

A Depu­tación in­vis­te ca­se 13 eu­ros por per­soa en de­por­te, os éxi­tos co­lec­ti­vos e in­di­vi­duais che­gan tras es­te apoio en in­fraes­tru­tu­ras e axu­das?

Sen dú­bi­da, son días de xú­bi­lo pa­ra o de­por­te da no­sa pro­vin­cia e, den­de o Go­berno que pre­si­do, sen­tí­mo­nos tre­men­da­men­te or­gu­llo­sos de po­der apor­tar o no­so gran de area pa­ra a con­se­cu­ción des­tes triun­fos. Fa­cé­mo­lo den­de o con­ven­ce­men­to de que os éxi­tos dos no­sos de­por­tis­tas re­dun­dan no éxi­to de to­dos os lu­cen­ses.

Vi­mos de aca­dar, na­da máis e na­da me­nos, que 7 as­cen­sos de ca­te­go­ría: o CB Breo­gán á Li­ga ACB, o CV Eme­vé á Su­per­li­ga Fe­mi­ni­na, e o Foz, a Sa­rria­na, o Bu­re­la, o Pol e o Club Chan­ta­da Atlé­ti­co, á Pre­fe­ren­te e Pri­mei­ra Di­vi­sión Au­to­nó­mi­ca. Sen es­que­cer­nos, nin moi­to me­nos, da ex­ce­len­te cam­pa­ña do Vi­llal­bés, que nos ti­vo en vi­lo ne­sa emo­cio­nan­te fa­se de as­cen­so a Se­gun­da Di­vi­sión B, e que con­se­guiu xe­rar un sen­ti­men­to de unión en­tre ve­ci­ños sen pre­ce­den­tes.

A Depu­tación co­la­bo­rou con to­dos es­tes clubs ao lon­go da tem­pa­da, así co­mo cos no­sos de­por­tis­tas in­di­vi­duais aos que pre­mia­mos con be­cas pa­ra que poi­dan se­guir prac­ti­can­do a súa pai­xón, por iso, sen­tí­mo­nos ta­mén par­te dos seus éxi­tos.

Que im­por­tan­cia ten o de­por­te pa­ra a Depu­tación de Lu­go?

Nes­tes dous anos e me­dio de - ta­ción se­xa a ad­mi­nis­tra­ción ga­le­ga por ex­ce­len­cia que máis in­vis­te en De­por­te na pro­vin­cia de Lu­go con ca­se 7 mi­llóns de eu­ros. So­mos, das ca­tro Depu­tacións ga­le­gas, a que máis in­ves­ti­men­to de­di­ca á pro­mo­ción e fo­men­to da ac­ti­vi­da­de de­por­ti­va, e a ter­cei­ra Depu­tación en Es­pa­ña que máis gas­ta por ha­bi­tan­te nes­ta área.

Tan só na me­llo­ra e do­ta­ción de ins­ta­la­cións de­por­ti­vas le­va­mos fei­to un in­ves­ti­men­to de ca­se 3 mi­llóns de eu­ros, no que se in­clúen a re­no­va­ción de in­fraes­tru­tu­ras en pre­to de 30 con­ce­llos lu­cen­ses. Pa­ra fa­cer- nos un­ha idea do que is­to su­pón, de­di­ca­mos o tri­plo ao de­por­te na pro­vin­cia de Lu­go que a Xun­ta de Galicia, a pe­sar de con­tar cun or­za­men­to moi in­fe­rior ao do Go­berno Au­to­nó­mi­co. Por ca­da eu­ro que in­vis­te a Xun­ta, a Depu­tación de­di­ca 3,5.

Polo tan­to, só ca­be di­cir que pa­ra a Depu­tación de Lu­go o de­por­te é pri­mor­dial.

É o de­por­te un­ha boa mar­ca pa­ra dar a co­ñe­cer a Pro­vin­cia?

Den­de lo­go, te­mos mo­ti­vos de so­bra pa­ra pre­su­mir de de­por­tis­tas e de equi­pos, pois eles re­pre de cons­tan­cia, tra­ba­llo e su­pera­ción, va­lo­res que com­par­ti­mos e apli­ca­mos no día a día. Por iso, xa se ga­ña­ron a súa con­di­ción de em­bai­xa­do­res da pro­vin­cia, pois le­van, con tre­men­do en­tu­sias­mo, o no­me de Lu­go por to­do o te­rri­to­rio na­cio­nal.

Ade­mais, co­ñe­ce­do­res do im­pac­to me­diá­ti­co co que con­tan os no­sos equi­pos de re­fe­ren­cia na pro­vin­cia: o CD Lu­go e o CB Breo­gán, a tra­vés do con­tra­to de pa­tro­ci­nio que asi­na­mos con am­bos, bus­ca­mos que o apoio eco­nó­mi­co que pres­ta­mos sir­va pa­ra dar a co­ñe­cer os 67 Con­ce­llos que for­man a pro­vin­cia de Lu­go e to­das as súas po­ten­cia­li­da­des ao lon­go do te­rri­to­rio na­cio­nal, con­tri­buín­do a di­na­mi­zar a eco­no­mía da pro­vin­cia a tra­vés do tu­ris­mo.

A Ga­la dos Pre­mios Lí­der re­co­ñe­ceu o es­for­zo du­ran­te a tem­pa­da de xo­ga­do­res, ades­tra­dor es, ár­bi­tros e clubs. Co­mo va­lo­ra es­tas ini­cia­ti­vas e o even­to?

A va­lo­ra­ción é moi po­si­ti­va, es­tou moi agra­de­ci­do aos or­ga­ni­za­do­res a opor­tu­ni­da­de que me de­ron de par­ti­ci­par na en­tre­ga de pre­mios que ser­viu de co­lo­fón a un­ha tem­pa­da ines­que­ci­ble pa­ra o fút­bol lu­cen­se. Es­ta ini­cia­ti­va é un­ha boa for­ma de re­com­pen­sar o es­for­zo e de­di­ca­ción de xo­ga­do­res, ades­tra­do­res, ár­bi­tros e clubs de to­da a pro­vin­cia ao lon­go do cur­so, polo que con­ta con to­do o no­so res­pal­do.

Prac­ti­cou al­gún de­por­te na súa in­fan­cia ou ado­les­cen­cia? Ne­se ca­so, que foi o máis po­si­ti­vo de­sa ex­pe­rien­cia?

Du­ran­te anos xo­guei a fút­bol no equi­po do meu Con­ce­llo, A Pon­te­no­va. Por su­pos­to, o máis po­si­ti­vo é a ami­za­de e os com­par­tía­mos mo­men­tos nos te­rreos de xo­go.Creo que o fun­da­men­tal é pa­sa­lo ben e co­mo moi­tas ve­ces di­go... Non man­car­se!

Da­río Cam­pos, Pre­si­den­cte da Depu­tación Pro­vin­cial de Lu­go fe­li­ci­tan­do a un dos pre­mia­dos

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.