SCD MI­LA­GRO­SA FE­MI­NINO RE­CI­BIU UN RE­CO­ÑE­CE­MEN­TO

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - News -

O fút­bol fe­mi­nino ta­mén ti­vo o seu mo­men­to na Ga­la dos Pre­mios Lí­der ao fút­bol ba­se lu­cen­se. En con­cre­to os equi­pos fe­mi­ni­nos da Mi­la­gro­sa, os úni­cos na Pro­vin­cia de Lu­go que com­pi­ten an­te equi­pos mas­cu­li­nos no fút­bol de for­ma­ción pro­vin­cial.

A Mi­la­gro­sa é o club con maior tra­di­ción de fút­bol fe­mi­nino na Pro­vin­cia nas ca­te­go­rías de for­ma­ción, con tres equi­pos com­pe­tin­do for­ma­dos in­te­gra- men­te por mo­zas nas li­gas fe­de­ra­das.

Iría Rei, Irot­xa, é a coor­di­na­do­ra do club e com­par­te la­bo­res de ades­tra­do­ra con Joa­quín Bran­co. Te­rio Ca­rre­ra pre­gun­tou na Ga­la so­bre o fun­cio­na­men­to do club e to­das as xo­ga­do­ras pre­sen­tes re­ci­bi­ron o aga­ri­mo e apoio do público pa­ra ani­ma­las a se­guir rom­pen­do ba­rrei­ras en bus­ca da igual­da­de en­tre xé­ne­ros, nun cam­po no que a Mi­la­gro­sa deu o pri­mei­ro pa­so coa súa de­ci­di­da apos­ta po­las ca­te­go­rías de for­ma­ción. Te­rio Ca­rre­ra en­tre­vis­tan­do a Irot­xa no es­ce­na­rio |

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.