“O Con­ce­llo de Lu­go tra­ba­lla coa igual­da­de de xé­ne­ro co­mo ban­dei­ra”

A Al­cal­de­sa de Lu­go re­cal­cou na súa in­ter­ven­ción na Ga­la dos Pre­mios Lí­der ao fút­bol ba­se lu­cen­se e no día a día a de­ci­di­da apos­ta polo de­por­te fe­mi­nino

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - News -

un even­to de pri­mei­ro ni­vel no que Lu­go bri­lla­rá con luz pro­pia no pa­no­ra­ma de­por­ti­vo a ni­vel mun­dial, e no que os e as de­por­tis­tas de ba­se te­rán un re­fe­ren­te on­de mi­rar­se.

Se­gui­mos así co com­pro­mi­so in­ten­so coa pro­mo­ción do de­por­te que se vi­ña fa­cen­do den­de o Con­ce­llo den­de hai anos, un es­for­zo gra­zas ao que a día de ho­xe o de­por­te é un es­tan­dar­te, un­ha si­nal de iden­ti­da­de de Lu­go, que mo­bi­li­za a mi­llei­ros de lu­cen­ses e atrae á ci­da­de a cen­tos de miles de per­soas ao lon­go do ano. A no­sa que, ade­mais dun­ha al­ter­na­ti­va de le­cer e de fo­men­tar os há­bi­tos de vi­da sau­da­ble, o de­por­te in­xec­ta saú­de á eco­no­mía lo­cal, sen­do ca­paz de ra­char de­sigual­da­des e de equi­li­brar e cohe­sio­nar un te­rri­to­rio.

A me­llo­ra das in­fra­es­tru­ras de­por­ti­vas pa­ra que os equi­pos poi­dan ades­trar e xo­gar nas me­llo­res con­di­cións po­si­ble é un­ha “de­man­da his­tó­ri­ca” dos

- ti­men­tos im­por­tan­tes nes­te úl­ti­mo ano…

Creo que po­de­mos es­tar or­gu­llo­sos das moi­tas e moi boas ins­ta­la­cións de­por­ti­vas coas que con­ta­mos, aín­da que é cer­to que os clubs, aso­cia­cións e es­co­las de­por­ti­vas van me­dran­do en nú­me­ro de per­soas usuarias de ma­nei­ra ex­po­nen­cial, máis rá­pi­do que a ca­pa­ci­da­de que ten a Ad­mi­nis­tra­ción pa­ra dar­lles res­pos­ta. Do que tra­ta­mos no Con­ce­llo de Lu­go é de op­ti­mi­zar as xa moi boas e moi­tas ins­ta­la­cións que te­mos, e te­las nas me­llo­res con­di­cións po­si­bles pa­ra os e as de­por­tis­tas. A maio­res do man­te­men­to, nos or­za­men­tos des­te ano te­mos pre­vis­to un­ha in­ver­sión de 230.000 eu­ros pa­ra re­no­var o cés­pe­de do cam­po das Gán­da­ras I, co­lo­ca­do no ano 2008.

Os cam­pos de fút­bol da Che­da e Frig­sa son un­ha de­man­da que es­tá pre­vis­ta sol­ven­tar. Te­rán no­vo cés­pe­de a pró­xi­ma tem­pa­da?

Agar­de­mos que ao lon­go do ve­rán se re­no­ve o cés­pe­de e a no­va tem­pa­da co­me­ce do me­llor xei­to po­si­ble pa­ra o mo­ve­men­to fut­bo­lís­ti­co que pa­sa por es­tas ins­ta­la­cións mu­ni­ci­pais, un­ha me­dia de 500 per­soas ao día.

Creo que des­te xei­to, Con­ce­llo Lara Mén­dez, Al­cal­de­sa de Lu­go, vol­veu ser par­tí­ci­pe da Ga­la dos Pre­mios ao fút­bol ba­se e Depu­tación da­mos res­pos­ta a un­ha cre­cen­te e xus­ta de­man­da das per­soas usuarias, pois os cés­pe­des non se re­no­van den­de hai máis de 10 anos.

Es­ta foi un­ha tem­po­ra­da de ce­le­bra­cións de­por­ti­vas pa­ra a ci­da­de –Breo­gán, En­sino, Eme­vé-, o de­por­te xa é un­ha mar­ca pa­ra Lu­go?

Te­mos a gran sor­te de es­tar vi­vin­do un­ha eta­pa de ou­ro no de­por­te lu­cen­se, e que­ro aproveitar un­ha vez máis pa­ra dar­lle os pa­ra­béns aos xo­ga­do­res e xo­ga­do­ras, aos clubs, ás fa­mi­lias e á afección por re­ga­lar­nos tan­tas ilu­sións, emo­cións, so­rri­sos, e por fa­cer ci­da­de. Por­que o de­por­te in­cul­ca va­lo­res bá­si­cos pa­ra un­ha so­cie­da­de, so­bre to­do pa­ra os no­sos ne­nos e ne­nas, co­mo o tra­ba­llo en equi­po, a con­vi­ven­cia, o res­pec­to, a ami­za­de... E o de­por­te ta­mén fai ci­da­de.

Creo ho­nes­ta­men­te que es­ta­mos fa­cen­do un gran tra­ba­llo, un tra­ba­llo en equi­po, en­tre o Con­ce­llo e os pro­pios clubs e aso­cia­cións en fa­vor do de­por­te ba­se, en pro­mo­ver a can­te­ira e en fa­ce­lo en to­das as dis­ci­pli­nas de­por­ti­vas, e iso es­tá dan­do os re­sul­ta­dos que ve­mos.

Ho­xe Lu­go é un­ha das ca­pi­tais es­pa­ño­las e mes­mo eu­ro­peas do de­por­te, o que no Con­ce­llo vi­vi­mos con moi­ta in­ten­si­da­de e or­gu­llo. Nos or­za­men­tos des­te ano des­ti­na­mos máis de 3 mi­llóns de eu­ros ao de­por­te, e con res­pec­to a no­vas ache­gas nes­te ei­do, pois te­re­mos que ava­liar as dis­tin­tas po­si­bi­li­da­des, sem­pre den­de o co gran te­ci­do aso­cia­ti­vo da no­sa ci­da­de.

A súa in­ter­ven­ción na Ga­la de en­tre­ga dos Pre­mios Lí­der, cun­ha men­ción es­pe­cial ao tra­ba­llo da SCD Mi­la­gro­sa a prol do fút­bol fe­mi­nino, foi moi aplau­di­da polo au­di­to­rio. A vi­si­bi­li­za­ción do de­por­te fe­mi­nino é un­ha das moi­tas cues­tións pen­den­tes no ca­mi­ño ca­ra a igual­da­de. Co­mo po­de con­tri­buír a ad­mi­nis­tra­ción lo­cal a se­guir avan­zan­do nes­ta di­rec­ción?

Fi­tos co­mo os con­se­gui­dos es­te ano polo En­sino e o Eme­vé e a tra­xec­to­ria da Mi­la­gro­sa, con­tri­búen á ne­ce­sa­ria vi­si­bi­li­za­ción e va­lo­ra­ción do de­por­te fe­mino. Eu creo que a día de ho­xe, ca­da vez máis, é la­ten­te a pre­sen­za fe­mi­ni­na no de­por­te, e ta­mén no de­por­te do mu­ni­ci­pio, aín­da que que­da moi­to por fa­cer.

O Con­ce­llo tra­ba­lla coa igual­da­de co­mo ban­dei­ra, de xei­to trans­ver­sal, en to­das as áreas de go­berno. É im­por­tan­te im­plia­car­nos a to­dos os ni­veis pa­ra aca­bar con to­do ti­po de de­sigual­da­des e aca­dar a igual­da­de real e efec­ti­va, que evi­den­te­men­te, ta­mén pa­sa po­la igual­da­de de­por­ti­va.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.