“Lu­go xa é un­ha re­fe­ren­cia a ni­vel de­por­ti­vo en to­do o Es­ta­do”

O Con­ce­llei­ro de De­por­tes do Con­ce­llo de Lu­go vol­veu mos­trar a súa cer­ca­nía cos prin­ci­pais pro­ta­go­nis­tas e co de­por­te de ba­se na Ga­la dos Pre­mios Lí­der

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - News -

Xa van va­rias edi­cións das ga­las dos Pre­mios Li­der nas que o Con­ce­llo es­tá pre­sen­te, co­mo Con­ce­llei­ro de De­por­tes co­mo va­lo­ra es­tos even­tos?

Pa­ré­ce­me im­por­tan­te, en pri­mei­ro lu­gar, pa­ra vi­sua­li­zar o moi­to de­por­te que se prac­ti­ca en Lu­go nas di­fe­ren­tes mo­da­li­da­des, e ta­mén é un pre­mio a to­dos aque­les e aque­las de­por­tis­tas que aca­da­ron éxi­tos na tem­pa­da, e é un­ha for­ma de re­co­ñe­ce­men­to.

Lu­go es­tá vi­vin­do a súa eta­pa dou­ra­da no de­por­te, ca­les cree que son as cla­ves?

Creo que dúas. Por un­ha par­te, o ex­ce­len­te tra­ba­llo que es­tán fa­cen­do tan­to clubs co­mo aso­cia­cións de­por­ti­vas, que é al­go ab­so­lu­ta­men­te im­pa­ga­ble, e ta­mén a apos­ta de­ci­di­da das ins­ti­tu­cións pa­ra co­la­bo­rar con elas, a tra­vés de axu­das eco­nó­mi­cas e do Con­ce­llei­ro de De­por­tes do Con­ce­llo de Lu­go Da­ni Vidal co Con­ce­llei­ro de De­por­tes Mi­guel Fernández tras re­ci­bir o Ba­lón de Ou­ro 2018

man­te­men­to de ins­ta­la­cións de­por­ti­vas.

Fút­bol, ba­lon­ces­to, vo­lei­bol, rugby, pi­ra­güis­mo, atle­tis­mo... A apos­ta é de­ci­di­da por to­das ás dis­ci­pli­nas?

Por su­pos­to. O de­por­te é im­por­tan­te, polo que su­pón de saú­de, de ca­li­da­de de vi­da e de edu­ca­ción, ta­mén de fo­men­to de va­lo­res e, co­mo non, de in­te­gra­ción. De aí que den­de o Go­berno de Lu­go apos­te­mos de­ci­di­da­men­te polo de­por­te ba­se en to­das as mo­da­li­da­des, de­di­can­do 3 mi­llóns de eu­ros nos or­za­men­tos do Con­ce­llo a de­por­te.

As ins­ta­la­cións son a ba­se do éxi­to, es­pe­cial­men­te no de­por­te de ba­se, te­mos no­vos pro­xec­tos en mar­cha?

Si que se es­tán es­tu­dan­do dis­tin­tos pro­xec­tos, pe­ro en­ten­de­mos que o fun­da­men­tal é a con­ser­va­ción e o man­te­men­to en bo es­ta­do das ins­ta­la­cións que te­mos, aín­da

sen re­nun­ciar á fu­tu­ra cons­truc­ción dou­tras. Pe­ro co­mo di­go, o fun­da­men­tal é o man­te­men­to das ins­ta­la­cións, que te­mos moi­tas, e moi boas; pe­ro re­qui­ren un es­for­zo moi im­por­tan­te pa­ra dar res­pos­ta á de­man­da ca­da vez máis cre­cen­te dos e das de­por­tis­tas.

Co­mo va­lo­ra a si­tua­ción do de­por­te de ba­se no con­ce­llo?

Moi bo, e gra­zas, co­mo di­xen, ao tra­ba­llo dos dis­tin­tos clubs, es­ta­se a po­ten­ciar, ca­da día máis o de­por­te ba­se, al­go polo que apos­ta­mos ta­mén de­ci­di­da­men­te den­de o Con­ce­llo. Ca­da vez se ven máis ne­nos e ne­nas máis pe­que­nos en to­das as mo­da­li­da­des de­por­ti­vas. Ta­mén me gus­ta­ría sa­lien­tar a im­pa­ra­ble in­cor­po­ra­ción da mu­ller ao mun­do do de­por­te.

Ca­les son as de­man­das máis ha­bi­tuais dos clubs e das en­ti­da­des de­por­ti­vas? Que di­fi­cul­ta­des ou li­mi­ta­cións ten o con­ce­llo pa­ra res­pon­der a elas?

En pri­mei­ro lu­gar, den­de a área mu­ni­ci­pal de de­por­tes fai­se un tra­ba­llo es­plén­di­do en can­to a op­ti­mi­zar os re­cur­sos dos que dis­po­ñe­mos, tan­to eco­nó­mi­cos co­mo de ins­ta­la­cións. E nes­ta li­ña es­ta­mos a tra­ba­llar, aten­den­do, con moi­to es­for­zo, a to­das as de­man­das de to­das as en­ti­da­des, e se­gui­re­mos fa­cen­do es­tes es­for­zos pa­ra que no fu­tu­ro is­to se in­cre­men­te.

Co­mo agar­dan que re­per­cu­tan na ci­da­de os éxi­tos de­por­ti­vos dos clubs co­mo o Breo­gán, o En­sino ou o Eme­vé?

A ni­vel de­por­ti­vo é in­ne­ga­ble que so­mos un­ha das ci­da­des en to­do o Es­ta­do que aca­da­mos o má­xi­mo ni­vel com­pe­ti­ti­vo, con eses tres equi­pos de má­xi­ma ca­te­go­ría. Ta­mén ou­tros éxi­tos a ni­vel in­di­vi­dual, den­de Cris­tian To­ro ata Mi­guel Gon­zá­lez e Jor­ge Pra­do.

Á mar­xe do éxi­to de­por­ti­vo, gus­ta­ría­me su­bli­ñar a re­per­cu­sión que ten pa­ra a au­to­es­ti­ma de to­dos os e as lu­ce­ses. Es­tes éxi­tos de­por­ti­vos re­afír­man­nos na au­to­es­ti­ma da ci­da­de, on­de te­mos moi­to de que pre­su­mir en to­dos os ei­dos, e moi­tas ve­ces non o sa­be­mos po­ñer en va­lor; e polo tan­to, os éxi­tos de­por­ti­vos con­tri­búen a me­llo­rar a au­to­es­ti­ma dos ve­ci­ños e ve­ci­ñas de Lu­go.

Que hai na axen­da de­por­ti­va do con­ce­llo nos pró­xi­mos días? E de ca­ra a es­te ve­rán?

Es­te do­min­go abri­ra­se a pis­ci­na ex­te­rior de Frig­sa, man­ten­do un ano máis os pre­zos, dos máis ba­ra­tos de Es­pa­ña. Xa de ca­ra a ve­rán, agar­da­mos que co­me­cen as obras de subs­ti­tu­ción do cés­pe­de ar­ti­fi­cial, tan­to do cam­po de fút­bol mu­ni­ci­pal da Che­da co­mo de Frig­sa, un­has ac­tua­cións con­xun­tas en­tre o Con­ce­llo e a Depu­tación. No mes de se­tem­bro, con­cre­ta­men­te do 2 ao 9, ta­mén se­re­mos re­fe­ren­te mun­dial, co World Pa­del Tour. Ne­se mes ta­mén se ce­le­bra­rán cur­sos de na­ta­ción, e ao lon­go do vin­dei­ro mes de xu­llo e de se­tem­bro ha­be­rá cam­pa­men­tos ur­báns de xa­drez.

Prac­ti­cou al­gún de­por­te na súa in­fan­cia ou ado­les­cen­cia? Ne­se ca­so, que foi o máis po­si­ti­vo de­sa ex­pe­rien­cia?

Prac­ti­quei o ba­lon­ces­to na mi­ña épo­ca de es­tu­dan­te, can­do cur­sa­ba no ins­ti­tu­to, e nos úl­ti­mos anos ache­gá­ba­me ao xim­na­sio ou saía a co­rrer, pe­ro sen moi­ta cons­tan­cia. O que si, te­ño en men­te par­ti­ci­par nas vin­dei­ras pro­bas do Cir­cuí­to Lar­sa Co­rre con Nós.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.