ME­LLOR EQUI­PO ALE­VÍN PRO­VIN­CIAL

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - News -

Ra­fael Lou­zán xun­to ao me­llor equi­po ale­vín pro­vin­cial, que te­ría a Da­ni Ga­lán co­mo ades­tra­dor e a Al­ber­to Blan­co co­mo ár­bi­tro

Jor­ge, Álex, Pe­pe e Omar, do CD Lu­go; Xa­vi Mar­tí­nez e Ma­nu, da Re­si­den­cia; Adrián, do SD Vi­vei­ro; e Lu­cas Suá­rez - que con­ti­núa a xei­ra de dian­te­iros do Santiago de Foz no equi­po ideal da ca­te­go­ría nos úl­ti­mos tres anos- for­man o ta­len­to­so oi­to ale­vín que subiu ao es­ce­na­rio do Au­di­to­rio Gus­ta­vo Frei­re. O ades­tra­dor

bran­quia­zul, Da­ni Ga­lán - un ha­bi­tual en­tre os pre­mia­dos da Ga­la-, e máis o co­le­xia­do Al­ber­to Blan­co, asis­ten­te en Se­gun­da Di­vi­sión B, re­ci­bi­ron ta­mén os seus res­pec­ti­vos pre­mios da man de Ma­ri­paz Ber­gan­ti­ños, con­se­llei­ra do CD Lu­go, e Ra­fael Lou­zán, pre­si­den­te da Fe­de­ra­ción Ga­le­ga de Fút­bol. Adri, da SD Vi­vei­ro, sau­dan­do ao pre­si­den­te da Fe­de­ra­ción

Me­llor xo­ga­dor: Jor­ge

O gar­da­me­ta al­bi­ver­me­llo con­se­guiu so­bre­saír nun equi­po de in­dis­cu­ti­ble ta­len­to pa­ra xo­gar e mar­car go­les. A súa se­gu­ri­da­de bai­xo os paus con­ver­teu ao CD Lu­go no equi­po me­nos ba­ti­do da súa ca­te­go­ría na com­pe­ti­ción pro­vin­cial, con só 10 go­les en con­tra en vin­te par­ti­dos.

Lu­go, cam­pión

O equi­po di­ri­xi­do por Yo­ni re­ci­biu o seu re­co­ñe­ce­men­to co­mo cam­pión Pro­vin­cial nun­ha tem­po­ra­da es­pec­ta­cu­lar que re­ma­ta­ron in­vic­tos nas com­pe­ti­cións lu­cen­ses, e na que le­va­ron a súa ca­li­da­de ta­mén ao cam­pio­na­to ga­le­go, dispu­tan­do a fi­nal con­tra o De­por­ti­vo. Xa­vi Mar­tí­nez, da Re­si­den­cia, fa­lan­do con Te­rio Ca­rre­ra O CD Lu­go ale­vín, ades­tra­do por Yo­ni, xun­to con Ma­ri­paz Ber­gan­ti­ños, con­se­llei­ra do club al­bi­ver­me­llo, e Ra­fael Lou­zán

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.