ME­LLOR EQUI­PO IN­FAN­TIL LI­GA GA­LE­GA

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - News -

Olga Rou­co, con­se­llei­ra do CD Lu­go, e Mi­guel Fernández, con­ce­llei­ro de De­por­tes, re­par­ti­ron os ga­lar­dóns co­rres­pon­den­tes á ca­te­go­ría in­fan­til de Li­ga Ga­le­ga

O on­ce ideal da Li­ga in­fan­til con­tou con re­pre­sen­ta­ción dos tres equi­pos lu­cen­ses na ca­te­go­ría, Lu­go, Ca­la­san­cio e Pol­vo­rín. Die­go Arias, na por­te­ría; Con­de, Ma­nel, Nacho e Frei­re, na li­ña de­fen­si­va; Juanma, Xoel Iri­mia, No­dar e Adrián, no me­dio do cam­po; e Álex e Jor­ge, na dian­te­ira, com­ple­ta­ron un on­ce ideal que con­ta­ría co téc­ni­co do equi­po mon­for­tino, Car­los Fon­tal, no ban­co. O ades­tra­dor, que xa fora pre­mia­do co­mo xo­ga­dor da Sa­rria­na nas pri­mei­ras edi­cións da Ga­la, re­co­lleu es­te pre­mio tras man­ter ao equi­po un ano máis na eli­te ga­le­ga. Pe­dro Cas­tro, me­llor ár­bi­tro da ca­te­go­ría, com­ple­tou a nó­mi­na de pre­mia­dos.

Me­llor xo­ga­dor: Ma­nel

O cen­tral al­bi­ver­me­llo foi eli­xi­do me­llor xo­ga­dor da ca­te­go­ría nun­ha tem­po­ra­da na que, ade­mais de ser pe­za cla­ve no equi­po in­fan­til, xo­gou moi­tos mi­nu­tos na Li­ga Ca­de­te á que xa che­ga­rá ex­pe­ri­men­ta­do a vin­dei­ra tem­po­ra­da. Ma­nel re­co­lleu o pre­mio ao me­llor xo­ga­dor da ca­te­go­ría Ale­jan­dro Blan­co re­co­llen­do o pre­mio de Pe­dro Cas­tro Car­los Fon­tal fa­lou con Te­rio Ca­rre­ra da súa tem­po­ra­da

Que tal o pa­sa­che na Ga­la?

Fe­no­me­nal. Creo que to­dos os que es­ti­ve­mos alí dis­fru­ta­mos moi­to en to­do mo­men­to.

Co­mo foi a tem­po­ra­da a ni­vel per­soal e co­lec­ti­vo?

No per­soal creo que me­llo­rei moi­to. Co­mo equi­po uní­mo­nos máis, posto que sa­bia­mos que se­ría un­ha tem­pa­da di­fí­cil ao ser a pri­mei­ra en Li­ga Ga­le­ga. O prin­ci­pio de tem­po­ra­da foi o me­llor, e

- ta­dos. Pe­ro creo que en li­ñas xe­rais foi boa, aín­da que pa­ra o ano in­ten­ta­re­mos me­llo­ra­la.

A quen lle de­di­cas o pre­mio de me­llor xo­ga­dor?

Aos meus com­pa­ñei­ros e ades­tra­do­res, se­ría im­po­si­ble con­se­gui­lo sen eles. Ta­mén ao meu tío, es­te úl­ti­mo ano foi com­pli­ca­do pa­ra él, e aín­da así preo­cu­pou­se por min en to­do mo­men­to.

Que es­pe­ras da pró­xi­ma tem­pa­da?

Po­los par­ti­dos que xo­guei es­te ano co ca­de­te B podo de­du­cir que se­rá di­fí­cil. Te­re­mos que dar o má­xi­mo en tó­do­los par­ti­dos e ades­tra­men­tos pa­ra se­guir me­dran­do a ni­vel co­lec­ti­vo e in­di­vi­dual.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.