ME­LLOR EQUI­PO IN­FAN­TIL PRO­VIN­CIAL

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - News -

Xo­ga­do­res do Ri­ba­deo, CD Lu­go B, Por­to Bu­re­la, SD Vi­vei­ro e SCD Mi­la­gro­sa con­for­ma­ron o on­ce in­fan­til, con Mi­guel Pin de ár­bi­tro Al­caARe­si­den­cia­su­biuaoes­ce­na­rioa­po­lo­seu­re­co­ñe­ce­men­toKai­ser,téc­ni­co­daRe­si­den­cia,bro­mean­do­xun­toál­de­sa

Seis equi­pos es­ti­ve­ron re­pre­sen­ta­dos no on­ce ideal da ca­te­go­ría in­fan­til.

Iña­ki e Álex, do Ri­ba­deo; An­tón, Buí­de e Ro­són, do Lu­go B - os dous úl­ti­mos eli­xi­dos pa­ra o me­llor oi­to ale­vín a pa­sa­da tem­po­ra­da-; Ga­yo­so , do Por­to de Bu­re­la -ta­mén pre­mia­do o ano pa­sa­do en ale­víns-; Pablo Alon­so, da SD Vi­vei­ro; Lom­bar-

día, da Re­si­den­cia; e Mi­guel e Ra­fa -má­xi­mo go­lea­dor da ca­te­go­ría-, da SCD Mi­la­gro­sa, com­ple­ta­ron o on­ce ideal in­fan­til. Kai­ser, ades­tra­dor da Re­si­den­cia, eli­xi­do co­mo me­llor ades­tra­dor, e Mi­guel Pin, co­mo me­llor ár­bi­tro, com­ple­ta­ron o car­tel de pre­mia­dos da ca­te­go­ría.

Lara Mén­dez, al­cal­de­sa de Lu­go, e Ana Abe­llei­ra, con­ce-

llei­ra de Be­nes­tar So­cial en­car­gá­ron­se de en­tre­gar os ga­lar­dóns.

Me­llor xo­ga­dor: Iña­ki

A súa ac­tua­ción na quen­da

Depu­tación pu­xo to­dos os fo­cos

que xa con­ta­ba con re­co­ñe­ce­men­to de to­do o seu equi­po e

dos ri­vais. O gar­da­me­ta re­ci­biu vo­tos de to­dos os equi­pos, e foi o por­tei­ro con máis apoios das ca­te­go­rías de fút­bol 11.

Re­si­den­cia, cam­pión

O equi­po bran­quia­zul re­ci­biu o re­co­ñe­ce­men­to co­mo cam­pión pro­vin­cial nun­ha tem­po­ra­da que cul­mi­nou co As­cen­so a Li­ga Ga­le­ga in­fan­til. A Al­cal­de­sa, Lara Mén­dez, e a con­ce­llei­ra Ana Abe­llei­ra acom­pa­ña­ron no es­ce­na­rio á SDC Res­dien­cia, cam­pioa pro­vin­cial

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.