X GA­LA PRE­MIOS AO FÚT­BOL BA­SE

UNS 150 XO­GA­DO­RES E ADES­TRA­DO­RES FO­RON PRE­MIA­DOS DU­RAN­TE UN AC­TO QUE SER­VIU CO­MO BRO­CHE Á TEM­PO­RA­DA 2017/2018 E QUE ENCHEU O GUS­TA­VO FREI­RE

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - News -

A dé­ci­ma edi­ción da Ga­la de Pre­mios Lí­der ao fút­bol ba­se lu­cen­se pu­xo o bro­che a un­ha tem­po­ra­da que dei­xa pa­ra a historia a pre­sen­za por pri­mei­ra vez de dous equi­pos da Pro­vin­cia na Di­vi­sión de Hon­ra Xu­ve­nil.

O Gus­ta­vo Frei­re foi o

da can­te­ira lu­cen­se na que se re­co­ñe­ceu aos me­llo­res equi­pos, xo­ga­do­res e ades­tra­do­res da Pro­vin­cia. Com-

pa­ñei­ros de equi­po, ami­gos e fa­mi­lia­res acom­pa­ñá­ron­nos no ac­to, en­chen­do as bu­ta­cas do Au­di­to­rio.

os seis equi­pos que con­quis­ta­ron os tí­tu­los pro­vin­ciais - cun re­co­ñe­men­to es­pe­cial pa­ra a Re­si­den­cia in­fan­til e xu­ve­nil e Mi­la­gro­sa ca­de­te, que lo­gra­ron o As­cen­so- e máis de 150 xo­ga­do­res e ades­tra­do­res que re­ci­bi­ron pre­mios in­di­vi­duais, tras se­ren eli­xi­dos co­mo os me­llo­res

das súas res­pec­ti­vas ca­te­go­rías nun pro­ce­so de se­lec­ción no que to­ma­ron par­te to­dos os equi­pos dos Pro­vin­ciais.

Ade­mais, por pri­mei­ra vez, en­tra­ron en es­ce­na os ár­bi­tros cos ga­lar­dóns en­tre­ga­dos a dez co­le­xia­dos lu­cen­ses, que, co­ma os xo­ga­do­res de Pro­vin­cial, sai­ron pre­mia­dos tras un pro­ce­so de vo­ta­cións dos di­fe­ren­tes ades­tra­do­res de ca­da ca­te­go­ría.

Ba­lón de Ou­ro

Da­ni Vidal, do Lu­go de Di­vi­sión de Hon­ra Xu­ve­nil, con­ver­teu­se na es­tre­la do ac­to ao re­ci­bir o Ba­lón de Ou­ro 2018, o pre­mio de máis re­no­me e o máis agar­da­do. O no­me do ga­ña­dor des­ve­lou­se - co­ma ca­da ano

- ta­ción do público e dos ou­tros no­ve can­di­da­tos ao pre­mio.

Tro­feo Jor­ge Ta­to Rey

O dian­te­iro do Vi­vei­ro de Li­ga Ga­le­ga Ca­de­te, Noel Díaz, re­ci­biu o Tro­feo Jor­ge Ta­to Rey, un pre­mio ao má­xi­mo go­lea­dor das

ca­te­go­rías su­pe­rio­res co que se lem­brou ao dian­te­iro do Rá­cing Vi­llal­bés.

Du­ran­te o ac­to, re­co­ñe­ceu­se ta­mén o tra­ba­llo da Mi­la­gro­sa a fa­vor do fút­bol fe­mi­nino coa pre­sen­za dos equi­pos in­fan­til e ale­vín, os úni­cos in­te­gra­men­te fe­mi­ni­nos da ba­se pro­vin­cial.

A Ga­la, pre­sen­ta­da polo xor­na­lis­ta de­por­ti­vo Te­rio Ca­rre­ra, con­tou coa pre­sen­za do pre­si­den­te da Depu­tacion, Da­río Cam­pos, o Depu­tado

de De­por­tes, Pablo Ri­ve­ra, a al­cal­de­sa de Lu­go, Lara Mén­dez, o con­ce­llei­ro de De­por­tes, Mi­guel Fernández, a con­ce­llei­ra de Be­nes­tar So­cial, Igual­da­de e In­clu­sión, Ana Abe­llei­ra, o pre­si­den­te da Fe­de­ra­ción Ga­le­ga de Fút­bol, Ra­fael Lou­zán, e o vi­ce­pre­si­den­te, Car­los Mén­dez, e mais as con­se­llei­ras do CD Lu­go, Ma­ri­paz Ber­gan­ti­ños e Olga Rou­co.

O Gus­ta­vo Frei­re en­cheu­se pa­ra pre­sen­ciar a Ga­la na que au­to­ri­da­des, re­pre­sen­tan­tes da Fe­de­ra­ción Ga­le­ga de Fút­bol e do CD Lu­go en­tre­ga­ron os ga­lar­dóns

Ós­car Cela

Ou­tra pers­pec­ti­va do público do Au­di­to­rio |

O Lu­go ale­vín so­be re­co­ller o pre­mio de cam­pión pro­vin­cial

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.