O ACEN­TO

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - Fiestas De Riotorto -

FO­TOS DE MORTOS

Cas­ta­ñal co­men­ta que lle cau­sou cer­ta sor­pre­sa, can­do se co­me­zou con es­te pro­xec­to, ver fo­tos nas que apa­re­cen mortos. Un­ha pe­que­na ex­pli­ca­ción ser­ve de axu­da: hai dé­ca­das, era ha­bi­tual, co­mo el re­co­ñe­ce, man­da­las a pa­ren­tes au­sen­tes can­do mo­rría al­guén da fa­mi­lia. Ago­ra, di, apre­cia me­llor o seu va­lor, así co­mo o das ima­xes man­da­das por emi­gran­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.