In­ten­si­da­de da axu­da

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - Noticias -

PRO­XEC­TOS PRODUTIVOS

A in­ten­si­da­de da axu­da si­tua­ra­se en­tre un mí­ni­mo do 15% e un má­xi­mo do 50% do in­ves­ti­men­to to­tal sub­ven­cio­na­ble. O im­por­te da axu­da es­ta­rá li­mi­ta­do a un má­xi­mo de 200.000€.

Os in­ves­ti­men­tos re­la­cio­na­dos coa trans­for­ma­ción, uti­li­za­ción e/ou co­mer­cia­li­za­ción da ma­dei­ra co­mo ma­te­ria pri­ma que se­xan an­te­rio­res á pri­mei­ra trans­for­ma­ción in­dus­trial te­rán un­ha in­ten­si­da­de da axu­da en­tre un 15% e un 40%.

PRO­XEC­TOS NON PRODUTIVOS

A in­ten­si­da­de da axu­da si­tua­ra­se en­tre un mí­ni­mo do 30% e un má­xi­mo do 90% do in­ves­ti­men­to to­tal sub­ven­cio­na­ble. O im­por­te da axu­da es­ta­rá li­mi­ta­do a un má­xi­mo de 200.000€.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.