L18-1920-01-064.

ALO­XA­MEN­TO RÍAS AL­TAS

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - Noticias -

Con­sis­te na crea­ción dun­ha no­va ac­ti­vi­da­de, en con­cre­to, a crea­ción dun­ha pen­sión – re­si­den­cia. A pro­pos­ta adop­ta­da su­pón un­ha ac­tua­ción que afec­ta á to­ta­li­da­de do in­mo­ble, re­for­man­do e me­llo­ran­do as ins­ta­la­cións exis­ten­tes na plan­ta bai­xa e ade­cuan­do ao uso pre­vis­to as plan­tas al­tas. Nas plan­tas só­tano e bai­xa, man­te­rán o uso de bar-res­tau­ran­te; men­tres na plan­ta pri­mei­ra e bai­xo cu­ber­ta, acon­di­cio­na­ran­se pa­ra pen­sión, re­cep­ción en plan­ta bai­xa, 8 dor­mi­to­rios do­bres e sa­la de es­tar en plan­ta pri­mei­ra e 7 ha­bi­ta­cións do­bres en plan­ta bai­xo cu­ber­ta. Un to­tal de 30 pra­zas, am­plia­bles ata 46 con ca­mas su­ple­to­rias.

O ob­xec­ti­vo xe­ral é crear un­ha al­ter­na­ti­va á ofer­ta tu­rís­ti­ca exis­ten­te no mu­ni­ci­pio de Ba­rrei­ros, e por ex­ten­sión na Ma­ri­ña Lu­cen­se, ba­sea­da na cul­tu­ra, tra­di­ción, ar­te­sa­nía e cos­tu­mes galegos me­dian­te a pos­ta en va- lor do pa­tri­mo­nio ma­te­rial e in­ma­te­rial que nos son pro­pios. Ob­xec­ti­vo in­ter­me­dio1: Con­tri­buír ao desen­vol­ve­men­to ru­ral me­dian­te a di­ver­si­fi­ca­ción eco­nó­mi­ca des­te en­torno, coa crea­ción dun­ha ini­cia­ti­va de ti­po non agrí­co­la. Ob­xec­ti­vo in­ter­me­dio 2: Po­ten­ciar a ofer­ta-de­man­da tu­rís­ti­ca fó­ra da épo­ca es­ti­val, con­tri­buín­do así á deses­ta­cio­na­li­za­ción. Ob­xec­ti­vo in­ter­me­dio 3.- Con­tri­buír á pos­ta en va­lor do pa­tri­mo­nio ma­te­rial e in­ma­te­rial do en­torno, me­dian­te a pro­mo­ción do seu co­ñe­ce­men­to e vi­si­ta, así co­mo me­dian­te o em­pre­go de ele­men­tos ca­rac­te­rís­ti­cos, por exem­plo, pa­ra uso de­co­ra­ti­vo.

Lu­gar de ubi­ca­ción: Ba­rrei­ros

Pro­mo­tor do pro­xec­to:

Ta­ma­ra Ru­bi­ños Va­re­la

Or­za­men­to acep­ta­do: 404.885,83 €

Por­cen­ta­xe de axu­da: 50%

Im­por­te da axu­da: 200.000€

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.