L18-1920-01-092.

DAS MA­RÍAS*** PEN­SIÓN DE AL­DEA

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - Noticias -

Acon­di­cio­na­men­to dun­ha ca­sa de al­dea pa­ra a crea­ción dun­ha pen­sión de 3 es­tre­las que ofer­ta­rá ser­vi­zo de alo­xa­men­to con al­mor­zo, ao es­ti­lo dun Bed and break­fast. O es­ta­ble­ce­men­to con­ta con ca­tro cuar­tos do­bres con ba­ño pri­va­do si­tua­dos na plan­ta pri­mei­ra, on­de ta­mén se ato­pa a re­cep­ción e un­ha sa­la de es­tar, así co­mo a en­tra­da prin­ci­pal. Na plan­ta bai­xa, ade­mais da co­ci­ña, si­túa­se un­ha zo­na de co­me­dor, dous aseos de uso pú­bli­co, o sa­lón e un apar­ta­men­to de uso do­bre con ha­bi­ta­ción, ba­ño e co­ci­ña-sa­lón con che­mi­nea de le­ña. Ca­da cuar­to es­ta­rá adi­ca­do a un­ha Ma­ría Ga­le­ga co­mo Maruxa Ma­llo, Con­cep­ción Are­nal, Maruxa e Co­ra­lia, Ma­ría Ca­sa­res, etc.. A fin­ca de 1400m2 dis­pón de zo­na de es­ta­cio­na­men­to pa­ra vehícu­los e di­fe­ren­tes te­rra­zas pa­ra o pa­sa­tem­po e le­cer dos clien­tes.

Dis­po­ñe­rá de un ser­vi­zo com­ple­men­ta­rio de bi­ci­cle­tas de uso gra­tuí­to pa­ra os clien­tes Ob­xec­ti­vos:

-Crea­ción de in­fra­es­tru­tu­ra ho­te­le­ira nun Con­ce­llo que non exis­te -A pos­ta en va­lor do me­dio ru­ral co­mo for­ma de vi­da

- Fi­xa­ción da po­boa­ción no me­dio ru­ral

- A con­ser­va­ción e di­vul­ga­ción do pa­tri­mo­nio ar­qui­tec­tó­ni­co lo­cal e a me­llo­ra do desen­vol­ve­men­to eco­nó­mi­co dun con­ce­llo ru­ral a tra­vés da di­ver­si­fi­ca­ción pro­du­ti­va e da me­llo­ra da ofer­ta de ser­vi­zos pa­ra o tu­ris­mo. A fi­na­li­da­de prin­ci­pal de Das Ma­rías ***Pen­sión de Al­dea pa­sa por: Ofer­tar un ser­vi­zo de ca­li­da­de, coidan­do os de­ta­lles, o deseño de es­pa­zos e a aten­ción ao clien­te; per­mi­tir á pro­mo­to­ra desen­vol­ver un­ha ac­ti­vi­da­de pro­du­ti­va que fa­vo­re­za a con­ci­lia­ción per­soal, fa­mi­liar e la­bo­ral; re­cu­pe­rar pa­tri­mo­nio ar­qui­tec­tó­ni­co pa­ra o desen­vol­ve­men­to dun­ha ac­ti­vi­da­de pro­du­ti­va.

Lu­gar de ubi­ca­ción: Xo­ve

Pro­mo­tor do pro­xec­to:

Lu­cía Ca­nou­ra Sán­chez

Or­za­men­to acep­ta­do: 241.964,33 €

Por­cen­ta­xe de axu­da: 50%

Im­por­te da axu­da: 120.982,16€

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.