93.

CAR­PIN­TE­RÍA NOXIDABLE

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - Noticias -

con­tan­do pa­ra elo co em­pra­za­men­to es­tra­té­xi­co do po­lí­gono in­dus­trial de Ba­rrei­ros, que se­rá de gran­de axu­da pa­ra aca­dar un­ha boa co­ne­xión tan­to con clien­tes co­ma con pro­ve­do­res. A em­pre­sa es­ta­rá es­pe­cia­li­za­da no deseño e fa­bri­ca­ción de ar­tícu­los de car­pin­te­ría me­tá­li­ca en aceiro inoxi­da­ble. Plan­te­xan un con­cep­to in­no­va­dor na co­mar­ca, da­do que o tra­ba­llo de­fi­ni­ra­se, de acor­do cas de­man­das dos clien­tes. Na ofi­ci­na téc­ni­ca a tra­vés de Sof­wa­re “CAD” e “CAM”, po­den­do ofre­cer un­ha ima­xe fi­nal o po­ten­cial con­su­mi­dor.

Lu­gar de ubi­ca­ción: Ba­rrei­ros

Pro­mo­tor do pro­xec­to:

Noe­lia Pé­rez Cao

Or­za­men­to acep­ta­do: 192.215,87€

Por­cen­ta­xe de axu­da: 50%

Im­por­te da axu­da: 96.107,94€

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.