L18-1920-01-082.

CONS­TRU­CIÓN DUN CEN­TRO DE NO­VAS TEC­NO­LO­XÍAS EN FÓRNEA

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - Noticias -

Con es­te pro­xec­to o que se pre­ten­de é crear un cen­tro de no­vas tec­no­lo­xías de 40 m2 de su­per­fi­cie ado­sa­do á edi­fi­ca­ción ac­tual da an­ti­ga es­co­la na pa­rro­quia de Fórnea, o úni­co nú­cleo ru­ral de­li­mi­ta­do no Con­ce­llo de Tra­ba­da.

Trá­ta­se dun­ha ini­cia­ti­va de ca­rác­ter in­no­va­dor que fa­vo­re­ce­rá a apli­ca­ción das no­vas tec­no­lo­xías pro­mo­ven­do a ca­pa­ci­da­de de xe­rar si­ner­xias e tra­ba­llar en re­de.

O uso pre­vis­to é de ca­rác­ter edu­ca­ti­vo-cul­tu­ral, xa que o que se pre­ten­de é desen­vol­ver di­fe­ren­tes cur­sos de in­for­má­ti­ca e me­ca­no­gra­fía, así co­mo ou­tros cur­sos de ma­ne­xo de mó­bil, ta­blets, re­des so­ciais coa fi­na­li­da­de de ache­gar­lle á ve­ci­ñan­za des­te nú­cleo ru­ral no­vas fe­rra­men­tas que lles per­mi­tan un me­llor uso des­tas fe­rra­men­tas, ca­da vez máis ne­ce­sa­rias pa­ra o día a día.

É un in­ves­ti­men­to pa­ra ache­gar as no­vas tec­no­lo­xías aos ve­ci­ños. As TICs re­vo­lu­cio­nan a re­la­ción das per­soas co seu en­torno e no ru­ral non se po­de es­tar alleos a es­tes cam­bios. Son moi­tas as per­soas e em­pre­sas asen­ta­das no ru­ral que ca­re­cen de co­ñe­ce­men­tos nes­ta ma­te­ria. No ru­ral es­tán asen­ta­das maio­ri­ta­ria­men­te as pe­que­nas em­pre­sas , a maio­ría de ín­do­le fa­mi­liar, que de­ben apro­vei­tar es­tas no­vas po­si­bi­li­da­des.

Lu­gar de ubi­ca­ción: Tra­ba­da

Pro­mo­tor do pro­xec­to: Con­ce­llo de Tra­ba­da

Or­za­men­to acep­ta­do: 42.955€

Por­cen­ta­xe de axu­da: 90%

Im­por­te da axu­da: 38.659,50€

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.