O pro­xec­to “Cur­so de ma­ni­pu­la­dor/apli­ca­dor de pro­du­tos fi­to­sa­ni­ta­rios (ni­vel bá­si­co)”

O ob­xec­ti­vo da rea­li­za­ción des­te cur­so é a ob­ten­ción do car­né ofi­cial pa­ra apli­car pro­du­tos fi­to­sa­ni­ta­rios

La Voz de Galicia (Lugo) - Especial2 - - Noticias -

Rea­li­za­ran­se dous cur­sos no te­rri­to­rio, un en Ba­rrei­ros e ou­tro en Xo­ve. As da­tas pa­ra rea­li­zar o cur­so no Con­ce­llo de Ba­rrei­ros se­rán o

1, 2, 3 ,4 e 5 de ou­tu­bro no Cen­tro So­cio-Cul­tu­ral Ma­nuel Díaz Sampedro, de 16:30 a 21:30 ho­ras.

As da­tas pa­ra rea­li­zar o cur­so no Con­ce­llo de Xo­ve se­rán o

8, 9, 10, 11 e 15 de ou­tu­bro na Au­la de for­ma­ción do Cen­tro Cí­vi­co, de 16:00 a 21:00 ho­ras.

Con­ti­dos do Cur­so:

MODULOS:

1.Pra­gas dos cul­ti­vos

2.Pro­du­tos fi­to­sa­ni­ta­rios

3.Ries­gos de­ri­va­dos da uti­li­za­ción dos pro­duc­tos 4.Pe­ri­go­si­da­de dos pro­duc­tos fi­to­sa­ni­ta­rios 5.Me­di­das pa­ra re­du­cir os ris­cos so­bre a sau­de 6.Prác­ti­cas de iden­ti­fi­ca­ción e uti­li­za­ción de EPIs 7.Mé­to­dos de con­trol de pra­gas 8.Equi­pos de apli­ca­ción

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.