TÚ EN TU CA­SA Y YO EN LA MÍA

La Voz de Galicia (A Coruña) - ExtraVoz - - EN PORTADA -

Al­ba Rodríguez, de 32 años, es­tu­dió Co­mu­ni­ca­ción Au­dio­vi­sual y, al ter­mi­nar, se fue a vi­vir con su pa­re­ja mien­tras tra­ba­ja­ba de for­ma es­po­rá­di­ca. «Lo in­ten­ta­mos —di­ce—, pe­ro él se que­dó sin tra­ba­jo y yo tam­po­co ten­go un suel­do fi­jo. Tra­ba­jo por tem­po­ra­das y así no hay for­ma de afron­tar los gas­tos fi­jos que tie­ne una ca­sa. To­tal, que aca­ba­mos vi­vien­do se­pa­ra­dos, ca­da uno con sus pa­dres, no te­ne­mos otra so­lu­ción, de mo­men­to. Si tu­vié­se­mos un tra­ba­jo es­ta­ble nos plan­tea­ría­mos in­clu­so te­ner un hi­jo pe­ro así, es­ta­ría­mos lo­cos. ¡Y lue­go di­cen que ba­ja la na­ta­li­dad, pues es que es­tá la co­sa como pa­ra po­ner­se a te­ner hi­jos! ¡Es que a ve­ces los po­lí­ti­cos tie­nen una gra­cia...!».

Al­ba no tie­ne es­pe­ran­za de que la co­sa me­jo­re a cor­to pla­zo, y re­su­me muy bien la esen­cia de una ge­ne­ra­ción que, de mo­men­to, no tie­ne fá­cil con­se­guir la vi­da con la que ha­bían so­ña­do. «No es fá­cil —ase­gu­ra— pe­ro no te pue­des ve­nir aba­jo por­que so­mos muy jó­ve­nes». y por­que en el sec­tor en el que tra­ba­ja­ba vi­nie­ron mal da­das. «Es­ti­ven no­ve anos en Be­ni­dorm tra­ba­llan­do de recepcionista de ho­tel e des­pois seis en Va­len­cia nun res­tau­ran­te, que ti­vo que pe­char po­la cri­se, que foi can­do que­dei sen tra­ba­llo».

La vuel­ta a vi­vir con su ma­dre — el res­to de her­ma­nos es­tán dos en Co­ru­ña, uno en Ma­drid y otro en Sui­za— «cla­ro que non é doa­do, por­que des­pois de tan­tos anos tés un­ha vi­da fei­ta: ami­gos, tra­ba­llo, ca­sa,... e to­do iso que­da atrás, pe­ro pou­co a pou­co».

Lo más di­fí­cil de en­ca­jar es que «eres de aquí pe­ro sín­tes­te co­ma un ex­trano. Os ra­pa­ces que dei­xas­tes sen­do be­bés ago­ra son ho­mes e in­clu­so te­ñen fi­llos. Des­pois pa­ra con­tac­tar cos ami­gos de an­tes ta­mén é com­pli­ca­do por­que ca­da un foi co­llen­do o seu ca­mi­ño, é lei de vi­da». Ade­más, cues­ta cam­biar «a ter­cei­ra ci­da­de de Es­pa­ña» por un pue­blo tan tran­qui­lo que «se cho­ve xa non che da por saír da ca­sa» Por suer­te, su pri­ma, la mis­ma por la que se mar­chó a Be­ni­dorm pa­ra tra­ba­jar con ella, le ha da­do un em­pleo y em­pie­za otra eta­pa.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.