Ac­ti­vi­da­des para víc­ti­mas

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de Galicia (OneOff ALL) - - PROGRAMAS Y ACTIVIDADES -

Des­de el Cen­tro de Re­cu­pe­ra­ción In­te­gral para Mu­lle­res ví­ti­mas de vio­len­cia de xé­ne­ro, el CRI, se es­tán organizando char­las por par­te de su per­so­nal es­pe­cia­li­za­do en con­ce­llos co­mo Pa­ra­de­la, San­ti­so, A Rúa, Ri­ba­da­via, Ou­rol, Ce­la­no­va o Boi­ro. «A reali­da­de é que aín­da ve­ñen moi pou­co a con­tar e a de­nun­ciar. Ve­se que hai de­sigual­da­des, vio­len­cia in­tra­fa­mi­liar, pe­ro nor­ma­lí­za­se. Arrás­tra­se cul­tu­ral­men­te. Moi­tas ve­ces non di­fe­ren­cian un­ha dis­cu­sión nor­mal dun tra­to ve­xa­to­rio. O que nos che­ga, que non é moi­to, son os ca­sos gra­ves», co­men­ta Cristina Fon­tai­ña, psi­có­lo­ga del ayun­ta­mien­to co­ru­ñés de Por­to do Son. «A ni­vel psi­co­ló­xi­co tra­to que se em­po­de­ren, que rom­pan o círcu­lo vi­cio­so», con­fie­sa Fon­tai­ña. En su ayun­ta­mien­to no cuen­tan con un CIM, Cen­tro de In­for­ma­ción ás Mu­lle­res. Un pun­to de re­fe­ren­cia y de pre­ven­ción que su­plen, en su au­sen­cia, los ser­vi­cios so­cia­les mu­ni­ci­pa­les. «Por aquí che­gou a vir xen­te no­va pe­ro, xe­ral­men­te, en lo­ca­li­da­des co­ma es­ta te­mos un per­fil de mu­ller con car­gas fa­mi­lia­res, con ma­los tra­tos fí­si­cos e psí­qui­cos, con amea­zas se­rias, e mes­mo ma­los tra­tos gra­ves. Al­gun­has aca­ban de­nun­cian­do e ou­tras non se atre­ven por me­do. Mes­mo po­de dar­se a si­tua­ción de que de­nun­cien os fi­llos a vio­len­cia e elas ocúl­ta­lo. Che­gan a ese ex­tre­mo. Ve­ñen bas­tan­te coac­cio­na­das», con­tex­tua­li­za Cristina.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.