ES­CUE­LA DE PA­DRES

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - ORIENTACIÓN EDUCATIVA -

TE­MA DO MES: co­mo me­llo­rar a ca­pa­ci­da­de de aten­ción dos fi­llos.

ETA­PA: edu­ca­ción obri­ga­to­ria.

A FRA­SE: « O ades­tra­men­to en ta­re­fas de­ma­sia­do com­ple­xas an­tes de tem­po po­de pro­du­cir de­fi­cien­cias per­ma­nen­tes na ca­pa­ci­da­de de apren­di­za­xe » ( Mi­la­gro Ga­llo, psi­co­bió­lo­ga).

COM­POR­TA­MEN­TOS A EVI­TAR: a so­bre­es­ti­mu­la­ción, xa que po­de pro­vo­car con­du­ta hi­pe­rac­ti­va, aten­ción dis­per­sa e fal­ta de mo­ti­va­ción per­soal.

AL­GUN­HAS CLAVES: Res­pec­tar o rit­mo na­tu­ral de apren­di­za­xe e o ni­vel de ma­du­rez de ca­da neno sen for­zar ou adian­tar eta­pas de for­ma pre­coz.

PA­RA SA­BER MÁIS: « Ma­má: no pue­do pa­rar los pen­sa­mien­tos que me lle­gan a la ca­be­za » . Ar­ti­go de Gui­ller­mo Cá­no­vas, pre­si­den­te da aso­cia­ción de pro­tec­ción ao menor Pro­té­ge­les. http://goo. gl/2X5M9S

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.