Sím­bo­los

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - CIENCIAS -

A crea­ción de sím­bo­los es­tá in­ti­ma­men­te li­ga­da coa ori­xe da ar­te. Du­ran­te moi­tos anos pen­sou­se que o pensamento sim­bó­li­co era un­ha ca­rac­te­rís­ti­ca ex­clu­si­va do Ho­mo sa­piens. Pe­ro na ac­tua­li­da­de exis­ten nu­me­ro­sos in­di­cios de que os Ho­mo nean­dert­ha­len­sis ta­mén ti­ñan es­te ti­po de pensamento hai, po­lo me­nos, uns 40.000 anos. As pro­bas ató­pan­se na exis­ten­cia de úti­les co­mo frag­men­tos de ósos gra­va­dos, pin­tu­ras e ador­nos cor­po­rais que apa­re­ce­ron xun­to a es­que­le­tos de­sa es­pe­cie hu­ma­na. Fo­ron os pri­mei­ros ar­tis­tas.

O pensamento sim­bó­li­co é un dos atri­bu­tos que me­llor ca­rac­te­ri­zan a con­di­ción hu­ma­na. Es­ta ca­pa­ci­da­de per­mí­te­nos dar sig­ni­fi­ca­do á re­pre­sen­ta­ción dun ob­xec­to ou un­ha idea. E aín­da que non se­xa­mos cons­cien­tes di­so, po­ñé­mo­la en prác­ti­ca ca­da día, por­que es­tá de­trás de to­dos os xo­gos que fa­ce­mos, to­das as no­ve­las que le­mos, to­das as pe­lí­cu­las que ve­mos ou to­das as pin­tu­ras que con­tem­pla­mos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.