Mú­si­ca y bai­le tra­di­cio­nal con fi­nes so­li­da­rios

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - AGENDA -

Hoy • 23.30 • Cla­vi­cém­ba­lo • Lu­go • En­tra­da so­li­da­ria: 3 eu­ros • El Obra­doi­ro de Cul­tu­ra Tra­di­cio­nal A Vol­ta do Agro ce­le­bra la III Fo­lia­da So­li­da­ria, den­tro de la XXI Re­co­llei­ta que or­ga­ni­za el Cla­vi. Se tra­ta de un es­pec­tácu­lo de mú­si­ca, can­to y bai­le tra­di­cio­nal a car­go de A Vol­ta do Agro y Tre­ve­llos. La re­cau­da­ción se des­ti­na­rá a la Asociación Sín­dro­me de Wi­lliams. Ho­xe

· 11.00h. Pa­sa­rrúas: Ban­da de Mei­ra

· 12.30h. Mi­sa so­lem­ne can­ta­da pola Co­ral Ecos do Ulla e pro­ce­sión

· 13.30h. Con­cer­to da Ban­da Mu­ni­ci­pal de Mei­ra. Pra­za An­to­nio Ro­jo Lo­sa­da

· 16.30h. Pro­gra­ma da TVG Aquí Ga­li­cia. Pra­za An­to­nio Ro­jo Lo­sa­da

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.