¿Era de Sa­mos o tro­ba­dor me­die­val Mar­tin de Pa­dro­ze­los?

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - AGENDA -

Ho­xe • To­do o día • Sa­mos e O In­cio • Sa­mos e O In­cio aco­llen un­ha xor­na­da de tra­ba­llo so­bre Mar­tin de Pa­dro­ze­los, o tro­ba­dor da lí­ri­ca-por­tu­gue­sa que se­gun­do di­fe­ren­tes in­ves­ti­ga­cións era de Pa­dru­ce­lo, en San Xoán de Lóu­za­ra (Sa­mos). Os ac­tos pa­ra ho­xe son os se­guin­tes:

· 10.45h. Mul­ti­usos de Sa­mos (ve­lla es­co­la). Se­sión so­bre Mar­tin de Pa­dro­ze­los

· 12.30h. Vi­si­ta á igre­xa de San­ta María do Val do Mao (O In­cio)

· 13.00h. Vi­si­ta á igre­xa de San Sal­va­dor do Mao (O In­cio)

· 14.00h. Xan­tar en Ai­ra­pa­drón

· 16.00h. Vi­si­ta á ca­sa de Mar­tín de Pa­dru­ce­lo de Lóu­za­ra

· 18.00h. Vi­si­ta a San­ta­lla de Lóu­za­ra, lu­gar on­de na­ceu e vi­viu o poe­ta Fiz Ver­ga­ra Vi­la­ri­ño

· 20.00h. Che­ga­da a Sa­mos e re­ma­te da xor­na­da

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.