Un­ha vin­te­na de api­cul­to­res par­ti­ci­pan na Fei­ra do Mel

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - AGENDA -

Ho­xe • 10.00-17.00 ho­ras • Pra­za da Soi­da­de • Lu­go • Máis dun­ha vin­te­na de api­cul­to­res par­ti­ci­pa­rán ho­xe en Lu­go na XXVI Fei­ra do Mel, que or­ga­ni­za a Aso­cia­ción Pro­vin­cial Lu­cen­se de Api­cul­to­res, coa co­la­bo­ra­ción da Depu­tación e do Con­ce­llo.

Nes­ta edi­ción ex­po­rán os seus pro­du­tos 22 api­cul­to­res, que po­rán á ven­da di­fe­ren­tes ti­pos de mel de va­rios lu­ga­res de Ga­li­cia.

Pre­zos

O pre­zo, nes­ta oca­sión, in­cre­men­ta­ra­se de­bi­do á es­ca­sa pro­du­ción re­xis­tra­da, en gran me­di­da, po­las con­di­cións me­teo­ro­ló­xi­cas ad­ver­sas, po­lo que os in­tere­sa­dos en ad­qui­rir o mel te­rán que pa­gar 8 eu­ros por un qui­lo e 4,50 eu­ros po­lo me­dio qui­lo.

Ima­xe da pre­sen­ta­ción coa or­ga­ni­za­ción e os pa­tro­ci­na­do­res da Se­ma­na de Ci­ne.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.