Un dra­ma so­bre de­sigual­dad ra­cial e in­jus­ti­cia

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - AGENDA -

«To kill a Moc­king­bird (Ma­tar a un rui­se­ñor)» • 1962 • Es­ta­dos Uni­dos • Robert Mu­lli­gan • Co­mo ca­da do­min­go, con­ti­núan las se­sio­nes au­dio­vi­sua­les del Ci­ne­club A Unión-Les­lie Niel­sen, de Sa­rria. Es­ta tar­de se pro­yec­ta­rá la pe­lí­cu­la To kill a Moc­king­bird, de Robert Mu­lli­gan. Se­rá a las 19.30 ho­ras en A Unión, en Sa­rria.

Se tra­ta de un dra­ma pro­ta­go­ni­za­do por Gre­gory Peck, que in­ter­pre­ta a un abo­ga­do que de­fien­de a un hom­bre ne­gro acu­sa­do de vio­lar a una mu­jer blan­ca, y cu­ya inocen­cia re­sul­ta evi­den­te. Es­tá ba­sa­do en la no­ve­la de 1960 de la es­ta­dou­ni­den­se Har­per Lee. A co­ren­ta edi­ción da Se­ma­na In­ter­na­cio­nal de Ci­ne de Au­tor de Lu­go, que or­ga­ni­za Fon­mi­ñá, ti­vo un éxi­to de par­ti­ci­pa­ción do pú­bli­co. O nú­me­ro de es­pec­ta­do­res ás se­sións foi de 6.820, de acor­do coa se­guin­te dis­tri­bu­ción: Na se­ma­na pre­via, nas tres sa­las —Depu­tación, Vi­ce­rrei­to­ra­do e Bi­blio­te­ca—, hou­bo 861 es­pec­ta­do­res. Na se­ma­na gran­de, nas di­ver­sas sa­las —Depu­tación, Vi­ce­rrei­to­ra­do, Bi­blio­te­ca, Mu­seo Pro­vin­cial e Ve­llo Cár­ce­re— 1.001. E no Gus­ta­vo Frei­re, na Sec­ción In­fan­til, re­xis­trá­ron­se 2.058 es­pec­ta­do­res; 1.800 na sec­ción «O me­llor do Ano»; e 1.100 es­pec­ta­do­res na Ofi­cial.

Os or­ga­ni­za­do­res des­ta­can a pre­sen­za dos ar­tis­tas que par­ti­ci­pan nas pe­lí­cu­las da se­ma­na. Así, es­ti­ve­ron Ós­car Do­vi­so, di­rec­tor de «El re­bel­de»; di­rec­to­res e in­tér­pre­tes de «Ma­dre y maes­tra», di­rec­to­res de «A via­xe de Ruth»; Car­los Lo­ren­zo, di­rec­tor de «Vér­ti­ce de ver­sos»; Jaio­ne Cam­bor­da, di­rec­to­ra de «Ra­pa das bes­tas»; Al­fon­so Za­rau­za, di­rec­tor de «En­ca­lla­dos»; des­de Mé­xi­co, Ch­ris­tian Iván Cas­ti­llo, di­rec­tor de «En el nom­bre del pa­dre»; Xia­na do Tei­xei­ro, di­rec­to­ra de «Tó­da­las mu­lle­res que co­ñe­zo»; e o ca­dro ar­tís­ti­co ao com­ple­to e os di­rec­tor de «Dhogs», An­drés Go­tei­ra. «E o no­so gran in­vi­ta­do,

Erros

«Na ac­tua­li­da­de, afei­tos ao con­fort, vi­sión e fan­tás­ti­co son das sa­las co­mer­ciais, é un re­to pa­ra nós di­fí­cil de su­pe­rar. Non obs­tan­te, con­se­gui­mos ofre­cer un ci­ne de ca­li­da­de to­tal­men­te gra­tuí­to e den­tro das no­sas po­si­bi­li­da­des. Sen­ti­mos que —qui­zais por un vi­rus pro­ce­den­te dun te­lé­fono mó­bil— a pe­lí­cu­la «Leo a la vi­da», do di­rec­tor Ju­lio Suá­rez, non se pui­de­se ver na súa to­ta­li­da­de. Es­ta pe­lí­cu­la se­rá in­vi­ta­da de ex­cep­ción na edi­ción pró­xi­ma edi­ción da Se­ma­na de Ci­ne», si­na­la­ron des­de a or­ga­ni­za­ción do cer­ta­me de ci­ne.

Pal­ma­res do 2018

Po­lo que res­pec­ta aos pre­mios do cer­ta­me, o Pre­mio do Pú­bli­co á Me­llor pe­lí­cu­la da Sec­ción Ofi­cial foi pa­ra «El in­sul­to» (Lí­bano, 2017) de Ziad Douei­ri, con 2,93 pun­tos. Se­guí­ron­lle en pun­tua­ción: «Tó­da­las mu­lle­res que co­ñe­zo» (2,74 pun­tos), «Ba­jo la piel del lo­bo» (2,34), «El via­je de sus vi­das» (1,98) e «Prin­ce­si­ta» (1,84).

O Pre­mio do Pú­bli­co á Me­llor pe­lí­cu­la Do­cu­men­tal foi pa­ra «A via­xe de Ruth» (Ga­li­cia, 2018) de Jai­me Par­do Valdés e Xosé Rei­go­sa. O Pre­mio do Pú­bli­co á Me­llor pe­lí­cu­la ga­le­ga: «No­ve de no­vem­bro» (Es­pa­ña, 2017), de Lá­za­ro Lou­zao. O Pre­mio do Pú­bli­co á Me­llor Cur­ta­me­tra­xe

Re­co­ñe­ce­men­tos

A or­ga­ni­za­ción e o xu­ra­do da 40 edi­ción da Se­ma­na de Ci­ne de Au­tor de­ci­di­ron con­ce­der ca­dan­súa men­ción es­pe­cial, «po­lo seu es­pe­cial tra­ta­men­to ao ci­ne, e aos te­mas e per­soas que re­co­llen», ás se­guin­tes pe­lí­cu­las: «O tem­po na Lu­pa­ria», de Plá­ci­do Ro­me­ro; «Ma­tria», de Ál­va­ro Ga­go; «The re­bel», de Ós­car Do­vi­so; «Ma­dre y maes­tra», de Caa­ma­ño Cas­tro e Se­ra­fín R. Tras­ho­rras; «Es­ca­ra­ba­na», de Sa­ra Ca­sas­no­vas «Vér­ti­ce de ver­sos»; , de Car­los Lo­ren­zo; «Ama­pa­ro 54», de Ma­ría Do­bli; «Si­len­cio», de Mi­guel Juan Pu­ja­das; «Eugenio», de Xavier Baig e Jor­di Ro­vi­ra; «El pre­cio de la ri­sa», de Ga­briel Le­chón Cue­llo; «Mar­ta no vie­ne a ce­nar», de Macarena As­tor­ga; «Así que pa­sen cien años», de Dio­ni To­rres e Ja­vier Lu­que; «En el nom­bre del pa­dres», de Ch­ris­tian Iván Cas­ti­llo Ra­mos; «la pri­ma­ve­ra Cam­bo­ya­na», de Chris Nelly; «Dhogs», de An­drés Go­tei­ra; «Sa­ban­da», de Víc­tor Ca­le­ro; «Hur­to», de Ge­ró­ni­mo Gar­cía Cas­te­la; «El atra­co», de Al­fon­so Diaz; «El asa­do», de Ig­na­cio Gug­gia­ri; «Ma­dre», de Ro­dri­go So­ro­go­yen; «Turno de no­che», de Víc­tor Va­so­lle­te e «No soy él», de Xoan Bre­gua.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.