«Vai ser un no­vo re­fe­ren­te no ei­do do tu­ris­mo cul­tu­ral en Ga­li­cia»

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - MONDOÑEDO -

A Ca­sa Mu­seo de Ál­va­ro Cun­quei­ro era al­go de­man­da­do des­de van xa anos e agar­dá­ba­se en Ga­li­cia, pois Cun­quei­ro é xun­to con Ro­sa­lía un dos es­cri­to­res ga­le­gos uni­ver­sais.

Mon­do­ñe­do, coa aper­tu­ra fi­nal­men­te des­ta Ca­sa Mu­seo, vai ser un pun­to de re­fe­ren­cia cul­tu­ral en to­da a co­mu­ni­da­de, un lu­gar si­na­la­do pa­ra o «tu­ris­mo cul­tu­ral», co­mo ta­mén o ca­li­fi­cou on­te o con­se­llei­ro.

Nes­te sen­ti­do Román Ro­drí­guez afir­mou que «es­ta Ca­sa Mu­seo se­rá un no­vo re­fe­ren­te no ei­do do tu­ris­mo li­te­ra­rio pa­ra Ga­li­cia, sen dú­bi­da». Des­ta­cou ta­mén o ti­tu­lar de Cul­tu­ra de Ga­li­cia que «Mon­do­ñe­do e a pra­za da Ca­te­dral son pun­tos prin­ci­pais dos Ca­mi­ños do Nor­te, in­cluí­dos na lis­ta do Pa­tri­mo­nio de In­te­rés Mun­dial da Unesco».

To­do is­to su­ma, to­do é un pa­tri­mo­nio cul­tu­ral de in­men­so va­lor pa­ra Mon­do­ñe­do, ao que hai que en­ga­dir -lem­bra­mos un­ha vez máis- a pro­pia ca­te­dral e ta­mén as co­vas do Rei Cin­to­lo, que es­ta mes­ma se­ma­na aca­ban de ob­ter o cer­ti­fi­ca­do de des­tino de in­te­rés cien­tí­fi­co pa­ra o tu­ris­mo. Moi­to xa es­ta­ba aí -non o Mu­seo-, pe­ro ha­bía que re­va­lo­ri­za­lo e po­ñe­lo en va­lor.

Mu­seos, ca­te­dral, co­vas do Rei Cin­to­lo e Ca­mi­ño Nor­te for­man un pa­tri­mo­nio cul­tu­ral de in­men­so va­lor en Mon­do­ñe­do re­co­ñe­ci­do po­la pro­pia Unesco

Ins­ta­la­cións da Ca­sa Mu­seo que abrirá an­tes de fi­nal de ano.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.