A ca­sa mu­seo do «prín­ci­pe das le­tras min­do­nien­se» es­tá ca­se a pun­to

O con­se­llei­ro de Cul­tu­ra, Román Ro­drí­guez, vi­si­tou on­te po­la ma­ñá as ins­ta­la­cións, xa ca­se re­ma­ta­das

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - MONDOÑEDO - S. CO­RRAL

O con­se­llei­ro de Cul­tu­ra e Tu­ris­mo, Román Ro­drí­guez, com­pro­bou on­te po­la ma­ñá o avan­ce nos tra­ba­llos de mu­sea­li­za­ción da Ca­sa-Mu­seo de Ál­va­ro Cun­quei­ro, que re­ma­ta­rán pre­vi­si­ble­men­te a fi­nal de ano.

Con es­te ob­xec­ti­vo a Xunta mo­bi­li­zou máis de 120.000 eu­ros a tra­vés dun con­ve­nio en­tre a con­se­lle­ría e o Con­ce­llo de Mon­do­ñe­do asi­na­do o pa­sa­do xu­llo. En con­cre­to, a ac­tua­ción da con­se­lle­ría in­clúe un­ha par­te do­ta­cio­nal que abran­gue a ad­qui­si­ción de equi­pos au­dio­vi­suais, a ins­ta­la­ción do sis­te­ma de se­gu­ri­da­de e ac­ce­si­bi­li­da­de do cen­tro, a pro­du­ción de con­ti­dos grá­fi­cos e au­dio­vi­suais, así co­mo da mo­bla­xe es­pe­cí­fi­ca pa­ra o es­pa­zo ex­po­si­ti­vo; ta­mén apor­tou fon­dos pa­ra a par­te de do­cu­men­ta­ción e deseño de con­ti­dos da mu­sea­li­za­ción do fo­gar de Cun­quei­ro.

O bis­po Luis Án­gel de las He­ras guiou des­pois a vi­si­ta das au­to­ri­da­des po­la ca­te­dral min­do­nien­se.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.