Tra­ba­llos con pre­mio

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - AGENDA -

Cer­ta­me de in­ves­ti­ga­ción Con­da­do de Pallares. O tra­ba­llo «Per­co­rri­do po­los ca­nei­ros do Mi­ño per­ten­cen­tes a Gun­tín de Pallares», pre­sen­ta­do por Yolanda Váz­quez Váz­quez, de Fran­cos, foi o ga­ña­dor da XII Cer­ta­me de In­ves­ti­ga­ción Con­da­do de Pallares. O xu­ra­do (for­ma­do por Carlos Ba­li­ñas Pérez, Gonzalo Fran­cis­co Fer­nán­dez Suárez, Fernando Arri­bas Arias e Be­nigno Lá­za­re Ló­pez) deu a co­ñe­cer o fa­llo tras re­unir­se na Ca­sa da Cul­tu­ra de Gun­tín. O pre­mio son 3.000 eu­ros e a pu­bli­ca­ción do tra­ba­llo. En­tre­ga do Fiz Ver­ga­ra de poe­sía. A Aso­cia­ción Cul­tu­ral Er­guei­tos e o Con­ce­llo de Sa­rria en­tre­ga­ron on­te o XVIII Pre­mio de Poe­sía Fiz Ver­ga­ra Vilari­ño a Em­ma Pe­drei­ra. A es­cri­to­ra re­ci­biu un­ha pe­za crea­da po­lo ar­tis­ta plás­ti­co Paco Poy. No ac­to ta­mén es­ti­ve­ron Ce­sá­reo Sán­chez Igle­sias e Eli Ríos, mem­bros do xu­ra­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.