A Fei­ra do Mel de Ba­lei­ra re­ma­ta cun con­cur­so de ta­pas

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - AGENDA -

Ho­xe • A par­tir das 10.00 ho­ras • Ba­lei­ra • A se­gun­da edi­ción da Fei­ra do Mel de Ba­lei­ra re­ma­ta ho­xe con postos de ven­da, obra­doi­ros, ex­po­si­cións e un con­cur­so de ta­pas. A ci­ta, or­ga­ni­za­da po­la aso­cia­ción Mon­tes e Va­les Orien­tais e po­lo Con­ce­llo de Ba­lei­ra, pre­ten­de po­ñer en va­lor un pro­du­to tra­di­cio­nal da zo­na e ser un pun­to de en­con­tro pa­ra pro­du­to­res de mel e ou­tros ar­ti­gos de­ri­va­dos da api­cul­tu­ra.

· 11.00-13.00h. Obra­doi­ros na car­pa da exposición: «Loi­ta con­tra a ve­lu­ti­na» (to­dos) e «Exposición di­dác­ti­ca e ela­bo­ra­cións con ce­ra» (in­fan­til)

· 12.30h. Pre­sen­ta­ción de pra­tos ao con­cur­so «Sa­be co­ma o mel»

· 13.30h. Vi­si­ta das au­to­ri­da­des

· 14.00h. En­tre­ga de pre­mios dos con­cur­sos de de­bu­xo «Pin­ta­me­les II» e de pra­tos «Sa­be co­ma o mel»

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.