Un San Froi­lán para to­dos os pú­bli­cos

Ata o día 12 ha­be­rá ac­ti­vi­da­des que es­te ano apos­tan po­los ar­tis­tas e a cul­tu­ra ga­le­ga

La Voz de Galicia (Monforte) - Especial1 - - Programa - SU­SO VA­RE­LA

O Con­ce­llo de Lu­go, or­ga­ni­za­dor das fes­tas de San Froi­lán, ci­fra en 280 os ac­tos que ha­be­rá es­te ano nas pa­tro­nais lu­cen­ses. O pro­gra­ma in­clúe ac­ti­vi­da­des para to­dos os gus­tos e pú­bli­cos, des­de be­bés ata os máis maio­res, des­de mú­si­cas del mun­do ata de­por­te, des­de ar­te a cul­tu­ra tra­di­cio­nal, des­de fe­rias a ba­rra­cas. des e co­lec­cio­nis­mo na rúa da Raí­ña. Ata as 21.00 h.

Ofren­da da Cor­po­ra­ción a San Froi­lán, na Ca­te­dral de Lu­go, acom­pa­ña­dos po­los Cam­pei­ros de San Xoán do Campo.

Pa­sa­rrúas dos Tras­ti­ños de Cas­te­lo por Al­bei­ros e As Gán­da­ras.

Con­cer­to de Lu­cus En­sem­ble + Pi­lo­cha + Lis La­tas na pr. de San­ta Ma­ría.

Se­sión ver­mú a car­go do gru­po Skin­tight na Rin­co­na­da do Mi­ño.

Os Pe­lú­dez en­tre nós pola pr. Maior e o Re­cin­to Fei­ral.

Pa­sa­rrúas de De­van­doi­ra infantil pola Pra­za Már­ti­res de Carral, rúa Di­nán e rúa San Ro­que ata Mon­ti­rón.

Pa­sa­rrúas da cha­ran­ga Os Ami­gos de Ma­no­lo por Re­ca­te­lo, Pu­ro Co­ra, Vi­la de Foz e Re­cin­to Fei­ral.

Se­sión ver­mú a car­go de Vrá­si­ca no Campo Cas­te­lo.

Ver­be­na ga­le­ga d’an­tes. Ven a apren­der a bai­lar con Xa­bier Iglesias, coa ac­tua­ción de Ai­ri­ños da Fre­ba e os Dan­zan­tes do Xei­to. Ca­rac­te­rí­za­te dos anos 40/50!

Pa­sa­rrúas da cha­ran­ga A Ex­cu­sa por Re­ca­te­lo, Pu­ro Co­ra e Re­cin­to Fei­ral.

Pa­sa­rrúas da cha­ran­ga Ga­rra­fón.com pola pr. Már­ti­res de Carral, San Pe­dro, rúa Pro­gre­so, San Mar­cos e Rua­no­va.

Pa­sa­rrúas de Ai­ri­ños de Or­za­bai pola av­da da Co­ru­ña, des­de a Me­du­sa, po­las pr. Via­na do Cas­te­lo e Agro do Ro­lo.

Con­cer­to de La M.O.D.A. na pr. Hor­ta do Se­mi­na­rio.

Es­pa­zo Hip Hop na pr. da Soi­da­de, con Green­soul (te­lo­nei­ro), CTX e Te­ki­las, The cross­roads mu­sic e ar­tis­tas de Cap­su­le Corp (Happy004, KrK002, Kar­ba e Sad Gon­sa­les). Pe­che do Es­pa­zo coa ac­tua­ción dos Dj Ja­ko Ro­be e Mi­guel Pa­la­cios ás 01.00 h.

Es­pec­tácu­lo Pi­ro­mu­si­cal + vi­deo­ma­ping, na pr. Maior, dian­te da Casa do Con­ce­llo, en hon­ra a San Froi­lán.

Con­cer­to de Ze­net na pr. de San­ta Ma­ría.

Os Fes­ti­cul­to­res e Lou­band po­lo re­cin­to his­tó­ri­co.

FO­TO ALBERTO LÓ­PEZ

Ima­xe do con­cer­to inau­gu­ral do pa­sa­do San Froi­lán, de Go­ran Bre­go­vic, on­de acu­die­ron es­pec­ta­do­res de to­das as ida­des.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.