Ar­te­san­froi­lán, ca­li­da­de con selo ga­le­go

La Voz de Galicia (Monforte) - Especial1 - - Artesanía -

pe­dra.

(Gui­ti­riz): Lu­ce­cús rea­li­za com­ple­men­tos de mo­da con fel­tro e bo­ne­cos de lá.

(Ou­ren­se): La Agua­da Ar­te­sa­nias, es­pe­cia­li­za­do nas ar­tes do lu­me, bi­xu­te­ría e pe­queno for­ma­to.

(Pon­te­ve­dra): Cho­ri­ma, ma­rro­qui­ne­ría que tra­ba­lla con cur­ti­ción ve­xe­tal, ofre­ce bol­sos, mo­chi­las, cin­tos ou di­fe­ren­tes pe­zas de de­co­ra­ción.

(Lu­go): Mi ma­dre no me deja, obra­doi­ro de de­bu­xos, ilus­tra­cións ou es­cul­tu­ras so­bre pa­pel, téx­til e ce­rá­mi­cas.

(Teo): Oca­ri­nas Pa­pa­ro­lo, ela­bo­ra­ción de ins­tru­men­tos mu­si­cais de ba­rro co­ci­do.

(Sa­da): Pla­ta Nativa tra­ba­lla a xoia­ría. (Cos­pei­to): Cai­xas de luz pin­ta­das con dis­tin­tas téc­ni­cas, lu­mi­na­rias de so­bre­me­sa e pin­tu­ras so­bre dis­tin­tos so­por­tes.

(Oza-Ce­su­ras): Vio­la-Flo­res, lám­pa­das de­co­ra­das con flo­res.

A feira es­ta­rá aber­ta ata o do­min­go día 14 nun­ha car­pa de­trás da Casa Con­sis­to­rial.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.