Un pan con sa­bor tra­di­cio­nal

Pa­na­de­ría Man­so ela­bo­ra sus pro­duc­tos con ha­ri­na del país y en hor­nos de le­ña

La Voz de Galicia (Monforte) - Especial1 - - Comarca Da Ulloa - LUIS CON­DE

El pan es un pro­duc­to fun­da­men­tal en la die­ta ali­men­ti­cia. En fun­ción de la ma­te­ria pri­ma con la que se ela­bo­re y de la le­ña que se use pa­ra su coc­ción así se­rá su sa­bor. Pa­na­de­ría Man­so, ubi­ca­da en An­tas de Ulla y con una na­ve de­di­ca­da a la ela­bo­ra­ción de em­pa­na­das y pas­te­les en el po­lí­gono de Mon­te­rro­so, pro­du­ce pan con las ca­rac­te­rís­ti­cas del que se ela­bo­ra­ba an­ti­gua­men­te en las al­deas.

El se­cre­to de es­te pan de Pa­na­de­ría Man­so se en­cuen­tra en la ma­te­ria pri­ma: tri­go pro­du­ci­do en el país, y en el horno de le­ña, con­si­guien­do así un sa­bor ca­rac­te­rís­ti­co. «Nós uti­li­za­mos fa­ri­ña de mi­llo, de tri­go, cen­teo e in­te­gral. Trá­ta­se dun­ha fa­ri­ña do país e de gran for­za, que ne­ce­si­ta dun mí­ni­mo de cin­co ho­ras de fer­men­ta­ción. Es­ta­mos fa­lan­do dun pan de ca­li­da­de, que ten moi­ta acep­ta­ción en to­da Pa­na­de­ría Man­so tie­ne su horno en An­tas de Ulla y una na­ve en Mon­te­rro­so

Ga­li­cia», se­ña­la el ge­ren­te de Pa­na­de­ría Man­so, Jo­sé Gar­cía.

Es­ta fir­ma co­men­zó a ela­bo­rar pan en 1985. Ac­tual­men­te, su pro­duc­ción la co­mer­cia­li­za en las pro­vin­cias de Lu­go, A Co­ru­ña

y Pon­te­ve­dra. En es­ta úl­ti­ma, la ma­yor de­man­da se pro­du­ce en Vi­go. Dos días a la se­ma­na tam­bién co­mer­cia­li­za es­te pro­duc­to en Bil­bao y Ma­drid. «Fun­da­men­tal­men­te fa­cé­mo­lo

en ten­das pe­que­nas nas que ta­mén se ven­den ou­tros pro­duc­tos ga­le­gos», aña­de Gar­cía.

El ge­ren­te de Pa­na­de­ría Man­so, una fir­ma que cuen­ta ac­tual­men­te con un to­tal de 45 per­so­nas en plan­ti­lla, re­cal­ca el ca­rác­ter ar­te­sa­nal del pan que ela­bo­ra. «To­do o que ven­de­mos fa­bri­cá­mo­lo nós. Non mer­ca­mos na­da preela­bo­ra­do, nen com­xe­la­do. Non só fa­ce­mos a ma­sa do pan, se­nón ta­mén a dos crois­sants, as das lar­pei­ras e dos do­ces en xe­ral», di­ce Gar­cía.

Vi­si­tas guia­das

El ge­ren­te de Pa­na­de­ría Man­so in­vi­ta a los clien­tes y a to­dos los que deseen a ver en di­rec­to el pro­ce­so de ela­bo­ra­ción en las pro­pias ins­ta­la­cio­nes. «Aquí te­mos aber­to to­dos os días pa­ra que quen quei­ra vi­si­tar­nos o po­da fa­cer. De fei­to, ve­ñen con cer­ta fre­cuen­cia al­gúns co­le­xios», con­clu­ye.

En An­tas Jo­sé Gar­cía tie­ne un horno de pie­dra gi­ra­to­rio, en el que cue­ce el pan. Las em­pa­na­das y la pas­te­le­ría se pro­du­ce en la na­ve con la que cuen­ta en el po­lí­gono in­dus­trial de Mon­te­rro­so.

FO­TO ÓS­CAR CE­LA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.