Re­es­cri­bir a tra­di­ción

O Xe­rais des­te ano é un li­bro so­bre­saín­te no es­ca­pa­ra­te dos tí­tu­los re­cen­tes. Em­ma Pe­drei­ra cues­tio­na con ri­gor do­cu­men­tal e alen­to poé­ti­co a iden­ti­da­de se­xual do lo­bis­ho­me Ro­ma­san­ta na súa no­ve­la «Bes­ta do seu san­gue»

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS . GALEGO - TEX­TO: RAMÓN NI­CO­LÁS

Ali­can­tro­pía, esa ca­pa­ci­da­de me­dian­te a cal al­gúns se­res hu­ma­nos po­den con­ver­ter­se en lo­bos ou lo­bas, é asun­to de am­pla pre­sen­za na tra­di­ción de na­rra­ti­va oral, na mi­to­lo­xía ga­le­ga —lém­bre­se tan só, por exem­plo, a fi­gu­ra da Raí­ña Lu­pa— e, ase­ma­de, con­ta cun­ha lon­ga tra­xec­to­ria crea­ti­va en pro­sa, cen­tra­da no cé­le­bre «sa­caún­tos», Manuel Blan­co Ro­ma­san­ta, e que vai des­de Mar­tí­nez Bar­bei­to, pa­san­do por Vi­cen­te Ris­co, ata Xo­sé Mi­ran­da ou Al­fre­do Con­de; alén dou­tras vo­ces que ana­li­za­ron o seu per­fil des­de a in­ves­ti­ga­ción —co­mo Ma­ri­ño Fe­rro e Án­ge­la Torres— ou mes­mo al­gun­has ou­tras que ache­ga­ron aos no­sos tem­pos un­ha in­ter­pre­ta­ción co­mo a da ar­tis­ta mul­ti­dis­ci­pli­nar ca­ta­lá Laia Abril, que abor­dou nun­ha mag­ní­fi­ca ex­po­si­ción fo­to­grá­fi­ca o asun­to —púi­do­se ver en Ou­ren­se a co­me­zos do ano pa­sa­do— des­de a pers­pec­ti­va da iden­ti­da­de de xé­ne­ro bai­xo o que de­no­mi­nou «lo­bis­mu­ller». Mais nun­ca se for­mu­la­ra un­ha pro­pos­ta des­de a na­rra­ti­va tal e co­mo a con­ci­biu Em­ma Pe­drei­ra e que lle va­leu o Pre­mio Xe­rais des­te mes­mo ano, is­to é, aque­la que se im­pón cons­truír un exer­ci­cio de crea­ción que po­si­bi­li­te in­ter­nar­se no mun­do da li­can­tro­pía clí­ni­ca, fe­mi­ni­na nes­te ca­so, po­ñen­do en cues­tión o re­la­to que nos che­gou, xus­ta­men­te, do úni­co ca­so do­cu­men­ta­do, xul­ga­do en Alla­riz a me­dia­dos do sécu­lo XIX.

Bes­ta do seu san­gue, así pois, par­te dun cues­tio­na­men­to ini­cial, is­to é, da­quel que nos trae a his­to­ria ofi­cial res­pec­to da iden­ti­da­de se­xual de Blan­co Ro­ma­san­ta, e, des­te xei­to,

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.