ac­ti­vi­da­des

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - NEWS -

1. Hai 50 es­ta­dos de EE.UU. nos que se es­tán a ce­le­brar pri­ma­rias. Pó­de­se fa­cer un se­gui­men­to cun gráfico no que se vaian re­flec­tin­do os re­sul­ta­dos de ca­da es­ta­do se­gun­do se van pro­du­cin­do e mar­can­do cun ter­mó­me­tro de ca­da can­di­da­to o nú­me­ro de de­le­ga­dos que vaia su­man­do.

2. A me­di­da que vaian avan­zan­do as pri­ma­rias, iran­se re­ti­ran­do os candidatos que van per­den­do po­si­bi­li­da­des de triun­fo. Can­do só que­den dous ou tres candidatos se­rá o mo­men­to de fa­cer un per­fil po­lí­ti­co, fa­mi­liar e per­soal de ca­da un de­les.

3. Des­pois das úl­ti­mas pri­ma­rias de xu­ño, can­do xa se co­ñe­zan os dous candidatos que van ser no­mea­dos, abri­ra­se a in­te­rro­gan­te de quen se­rán os eli­xi­dos pa­ra vi­ce­pre­si­den­tes e for­ma­rán co can­di­da­to o que se cha­ma o tíc­ket pre­si­den­cial. Ne­se mo­men­to pó­de­se rea­li­zar un se­gui­men­to dos po­lí­ti­cos dos que se fa­le pa­ra o car­go. A súa elec­ción de­fi­ni­ti­va rea­lí­za­se nas con­ven­cións dos par­ti­dos.

4. Es­te te­ma es­tá máis desen­vol­vi­do e apoia­do con re­cur­sos di­dác­ti­cos nos e-stu­dos de no­ti­cias do Pro­gra­ma Pren­sa-Es­cue­la.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.