«Cos con­cur­sos des­co­bres cou­sas que dou­tra ma­nei­ra non sa­be­rías»

Mar­tín Fer­nán­dez Vi­lla­ver­de, ga­ña­dor dun cer­ta­me so­bre o Ca­mi­ño In­glés

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EXPERIENCIAS ESCOLARES -

Mar­tín Fer­nán­dez cur­sa 6.º de pri­ma­ria no CEIP Si­güei­ro e aca­ba de ga­ñar o pri­mei­ro premio do Cer­ta­me de In­ves­ti­ga­ción do Ca­mi­ño In­glés, ca­te­go­ría me­no­res de 18 anos. Pa­teou a ru­ta e logo fi­xo un tra­ba­llo des­cri­ti­vo.

—¿Que che pa­re­ceu o Ca­mi­ño?

—O que me pa­re­ce ben é fa­cer un concurso, por­que así po­de­mos apren­der máis, e aín­da que o Fran­cés é máis im­por­tan­te, non hai que me­nos­pre­zar ou­tros pre­cio­sos, co­mo o In­glés.

—¿É bo­ni­to? ¿Es­tá ben coida­do?

—Pen­so que é bo­ni­to pe­ro que non es­tá moi ben coida­do, e te­ría­mos que apre­ciar máis o que te­mos.

—¿Os con­cur­sos axu­dan a en­ten­der me­llor o que se dá na es­co­la?

—Si, por­que apar­te de en­ten­der as cou­sas me­llor ta­mén des­co­bres máis que dou­tra ma­nei­ra non sa­be­rías.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.