«A ve­xe­ta­ción de al­ta mon­ta­ña se­rá a que máis su­fra o cam­bio cli­má­ti­co»

Ro­drí­guez Guitián, pro­fe­sor do cam­pus lu­cen­se, par­ti­ci­pa­rá nun cur­so de ve­rán na Es­ta­ción Cien­tí­fi­ca do Cou­rel

La Voz de Galicia (Monforte) - Monforte local - - TERRAS DE LEMOS - FRAN­CIS­CO ALBO

«Hai que ser moi cau­tos á ho­ra de pre­di­cir po­si­bles be­ne­fi­cios pa­ra os cul­ti­vos»

O bió­lo­go Ma­nuel An­to­nio Ro­drí­guez Guitián, pro­fe­sor do de­par­ta­men­to de pro­du­ción ve­xe­tal na Es­co­la Po­li­téc­ni­ca Su­pe­rior de Lu­go, par­ti­ci­pa­rá nun cur­so uni­ver­si­ta­rio de ve­rán que se im­par­ti­rá en­tre o 17 e o 19 de xu­llo na Es­ta­ción Cien­tí­fi­ca do Cou­rel. A súa intervención tra­ta­rá so­bre os efec­tos do cam­bio cli­má­ti­co na bio­di­ver­si­da­de ve­xe­tal.

—¿Es­ta­se no­tan­do dal­gun­ha for­ma o cam­bio cli­má­ti­co na ve­xe­ta­ción da mon­ta­ña lu­cen­se ou dou­tras par­tes de Ga­li­cia?

—Pa­ra que se no­ta­se nun pe­río­do de tem­po moi cur­to te­ría que ser un cam­bio bru­tal. A mi­ña apre­cia­ción é que a es­ca­la de pai­sa­xe non se es­tán no­tan­do cam­bios sig­ni­fi­ca­ti­vos nas úl­ti­mas décadas. Por ou­tro la­do, creo que se se con­fir­ma a ten­den­cia ao au­men­to de tem­pe­ra­tu­ras que es­tán re­xis­tran­do os in­ves­ti­ga­do­res do pa­nel in­ter­na­cio­nal so­bre o cam­bio cli­má­ti­co, a pai­sa­xe ve­xe­tal de Ga­li­cia pro­ba­ble­men­te non se­ría moi di­fe­ren­te da ac­tual. Sá­be­se que nos úl­ti­mos 10.000 anos hou­bo pe­río­dos máis cá­li­dos que o ac­tual e ne­sas épo­cas a pai­sa­xe ve­xe­tal non foi ra­di­ca­men­te dis­tin­ta da de ho­xe.

—¿En que que te­rri­to­rios po­de­ría no­tar­se máis o au­men­to das tem­pe­ra­tu­ras?

—As áreas que po­den ver­se máis afec­ta­das son as fai­xas su­pe­rio­res dos eco­sis­te­mas de mon­ta­ña. Son eco­sis­te­mas moi frá­xi­les e moi de­pen­den­tes das ne­va­das. O au­men­to das tem­pe­ra­tu­ras po­de fa­cer que a ve­xe­ta­ción das zo­nas máis bai­xas vaia ocu­pan­do te­rreos ca­da vez máis ele­va­dos e des­pra­zan­do as es­pe­cies pro­pias da al­ta mon­ta­ña, que en cam­bio xa non po­de­rín su­bir máis pa­ra so­bre­vi­vir. Esas es­pe­cies, que son ex­clu­si­vas das zo­nas de mon­ta­ña máis al­tas, son as que máis su­fri­rían o cam­bio cli­má­ti­co e po­den aca­bar des­apa­re­cen­do do te­rri­to­rio ga­le­go.

—¿E que efec­tos po­den dar­se nas te­rras máis bai­xas?

—Eses te­rri­to­rios po­den vol­ver­se máis ap­tos pa­ra al­gun­has es­pe­cies in­va­so­ras que xa es­tán pre­sen­tes no te­rri­to­rio de Ga­li­cia e que pro­ce­den de zo­nas cá­li­das, co­mo as mi­mo­sas, as aca­cias ou as plu­mas da Pam­pa. Co au­men­to das tem­pe­ra­tu­ras en­con­tra­rían un­has con­di­cións máis fa­vo­ra­bles pa­ra re­pro­du­cir­se e po­lo tan­to se­ría máis di­fí­cil frear a súa ex­pan­sión. Ta­mén é pro­ba­ble que apa­re­zan e se pro­pa­guen ou­tras es­pe­cies ve­xe­tais exó­ti­cas que ho­xe non vi­ven en Ga­li­cia. De to­das ma­nei­ras, é moi di­fí­cil fa­cer pre­dic­cións so­bre o que po­de pa­sar nas pró­xi­mas décadas, por­que hai as­pec­tos ques se co­ñe­cen moi mal. Hai un cer­to grao de cer­te­za en can­to ao au­men­to de tem­pe­ra­tu­ras a ni­vel glo­bal, pe­ro non pa­re­ce que ese in­cre­men­to vaia afec­tar a to­das as áreas xeo­grá­fi­cas na mes­ma me­di­da e coa mes­ma ra­pi­dez. E tam­pou­co se sa­be o que po­de su­ce­der coas pre­ci­pi­ta­cións, que son im­por­tan­tí­si­mas pa­ra a cu­ber­ta ve­xe­tal.

—¿En Ga­li­cia es­ta­se a fa­cer al­gún se­gui­men­to dos efec­tos do cam­bio cli­má­ti­co na ve­xe­ta­ción?

—A ni­vel uni­ver­si­ta­rio hai equi­pos que mo­ni­to­ri­zan al­gúns as­pec­tos con­cre­tos, pe­ro non hai un­ha re­de in­ter­pre­ta­ti­va que per­mi­ta fa­cer un se­gui­men­to sis­te­má­ti­co des­tes efec­tos. Tra­ba­llar só so­bre cer­tas par­tes, so­bre de­ter­mi­na­das es­pe­cies ve­xe­tais ou ani­mais, po­de dar un­ha idea do que su­ce­de con esas es­pe­cies pe­ro non per­mi­te ter un­ha vi­sión de con­xun­to. O pla­ne­ta fun­cio­na co­mo un sis­te­ma moi com­ple­xo e pa­ra ava­liar a si­tua­ción dun área xeo­grá­fi­ca con­cre­ta e fa­cer pre­di­cións con ba­se cien­tí­fi­ca se­ría pre­ci­so fa­cer un se­gui­men­to con­ti­nua­do e coor­di­na­do en moi­tos as­pec­tos, co­mo o reino ve­xe­tal, a zoo­lo­xía, os mi­cro­or­ga­nis­mos... En Ga­li­cia non con­ta­mos cun­ha re­de de ob­ser­va­ción des­te ti­po. Ro­drí­guez Guitián con­si­de­ra que é pre­ci­so ter moi­to coida­do ao fa­cer pre­di­cións so­bre as po­si­bles con­se­cuen­cias do cam­bio cli­má­ti­co nos cul­ti­vos.

—¿O au­men­to das tem­pe­ra­tu­ras po­de ter un efec­to po­si­ti­vo na agri­cul­tu­ra en Ga­li­cia?

—Hai tra­ba­llos que aven­tu­ran un po­si­ble in­cre­men­to das su­per­fi­cies ap­tas pa­ra cul­ti­vos de ti­po sub­tro­pi­cal, co­mo os agua­ca­tes, ou ta­mén pa­ra as vi­des e as ár­bo­res froi­tei­ras. Pe­ro pen­so que hai que ser moi cau­tos á ho­ra de fa­cer afir­ma­cións so­bre eses po­si­bles efec­tos be­ne­fi­cio­sos.

—¿Por que mo­ti­vo?

—Por­que aín­da que au­men­ten efec­ti­va­men­te os te­rreos ade­cua­dos pa­ra eses cul­ti­vos a cau­sa do au­men­to das tem­pe­ra­tu­ras, non hai nin­gun­ha cer­te­za so­bre o que po­de pa­sar coas pre­ci­pi­ta­cións. Non hai na­da que in­di­que que se vaian re­du­cir os fe­nó­me­nos tor­men­to­sos co­mo os que ti­ve­mos hai uns días, que in­clu­so po­de­rían vol­ver­se máis fre­cuen­tes co in­cre­men­to das tem­pe­ra­tu­ras.

—¿Iso que sig­ni­fi­ca­ría?

—Eses epi­so­dios tor­men­to­sos ve­ñen moi miú­do acom­pa­ña­dos de pe­dra­zo, que é enor­me­men­te des­tru­ti­vo pa­ra os cul­ti­vos sub­tro­pi­cais e en xe­ral pa­ra to­dos os froi­tos de óso e pe­bi­da. De ma­nei­ra que aín­da que au­men­ten os te­rreos apro­pia­dos pa­ra cul­ti­var agua­ca­tes, vi­des ou pe­xe­gos, por exem­plo, eses cul­ti­vos tal­vez non se­rían ren­di­bles a cau­sa do ris­co de tor­men­tas con pe­dra­zo. As com­pa­ñías ase­gu­ra­do­res mi­ra­rán con moi­to res­pec­to eses fe­nó­me­nos me­teo­ro­ló­xi­cos se au­men­ta a súa fre­cuen­cia, por máis que suban as tem­pe­ra­tu­ras.

ÓS­CAR CE­LA

Ro­drí­guez Guitián du­ran­te un­ha con­fe­ren­cia en Lu­go.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.