Pro­pos­ta pa­ra que PP e PSOE «apar­quen os atrís»

La Voz de Galicia (Monforte) - Monforte local - - PROVINCIA -

«A al­cal­de­sa e o de­le­ga­do da Xun­ta com­pi­ten por anun­ciar obras no ba­rrio da Mi­la­gro­sa, pe­ro non fan na­da pa­ra ini­ciar o ne­ce­sa­rio plan de reha­bi­li­ta­ción». Nes­tes ter­mos pro­nun­ciou­se o vo­cei­ro do BNG, Ru­bén Arro­xo, que pro­pu­xo a PP e PSOE que «apar­quen os atrís e co­la­bo­ren pa­ra sa­car adian­te o ARRU da Mi­la­gro­sa». Lem­brou que es­te plan ur­ba­nís­ti­co foi anun­cia­do en abril do ano 2015, pe­ro ata o de ago­ra no hai avan­ces. In­cluía 429 edi­fi­cios e 1.314 vi­ven­das que es­tán moi de­te­rio­ra­das.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.