Es­cri­to­res chai­re­gos, mú­si­ca e de­por­te

La Voz de Galicia (Monforte) - Monforte local - - LOCAL -

20.00 ho­ras•Ca­sa da Cul­tu­ra • Vi­lal­ba •

Vi­lal­ba ce­le­bra es­ta tar­de o Fes­ti­val das Le­tras Ga­le­gas, un­ha ho­me­na­xe a Ma­ría Vic­to­ria Mo­reno que con­ta­rá coa par­ti­ci­pa­ción de xo­ves es­cri­to­res de Vi­lal­ba e do res­to da co­mar­ca da Te­rra Chá. Ade­mais, en­tre­ga­ran­se os pre­mios do Cer­ta­me Li­te­ra­rio das Le­tras Ga­le­gas.

Ta­mén ha­be­rá a ac­tua­ción dun cuar­te­to de sa­xo­fo­nis­tas for­ma­do por alum­nos do Con­ser­va­to­rio de Vi­lal­ba.

On­te xa se ce­le­brou na ca­pi­tal chai­re­ga un­ha carreira po­pu­lar das Le­tras Ga­le­gas des­de a Pra­za da Cons­ti­tu­ción, con par­ti­ci­pan­tes de to­das as ida­des.

PA­LA­CIOS Carreira po­pu­lar das Le­tras, on­te en Vi­lal­ba.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.